Gå til hovedinnhold

Varsel om pålegg til BP på Ula P

I forbindelse med gransking av hydrokarbonlekkasjen på P-plattformen på Ula 12. september 2012 er det avdekket forhold ved brann- og eksplosjonsbeskyttelsen som ikke er i henhold til regelverkets krav. Ptil har nå gitt BP varsel om pålegg.


Manglene som er avdekket ved brannbeskyttelsen på P-innretningen er knyttet til integriteten til hovedbærestrukturen og prosessutstyret. Hovedstruktur og prosessutstyr er ikke påført passiv brannbeskyttelse, noe som gjør at det er uklart hva konsekvensene kan bli ved en væskebrann, med tanke på deformasjon av struktur og spredning til andre segmenter.

Det er også identifisert mangler knyttet til integriteten til eksplosjonsskiller i prosessmodulen.

BP har ikke presentert tiltak som etter Ptils vurdering i tilstrekkelig grad korrigerer eller kompenserer for disse avvikene.

Ptil varsler derfor følgende pålegg:
Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, jamfør innretningsforskriften § 82 om ikrafttredelse nr. 2 og forskrift for produksjons- oghjelpesystemer på produksjonsanlegg m.v. fastsatt 3. april 1978 kapittel 6.1, 6.5 og 8.4.3, samt aktivitetsforskriften § 25 om bruk av innretninger, første ledd, pålegges BP å iverksette umiddelbare og konkrete, fysiske tiltak for å korrigere, eventuelt kompensere for, manglende etterlevelse av krav til brann- og eksplosjonsbeskyttelse på Ula P.

Frist for å etterkomme pålegget er satt til 31.12.2012.  Ptil ber også BP om å ta initiativ til et møte for å orientere om status for utføring av arbeidene innen uke 51.

Forklaring av begrepene "pålegg" og "varsel om pålegg"
Et pålegg er et enkeltvedtak fattet i medhold av regelverket. Før vi gir et pålegg, oversender vi som regel et "varsel om pålegg" til de berørte selskapene.

Et varsel om pålegg er verken et virkemiddel eller en advarsel om sanksjon, men et ledd i vår saksbehandling hvor vi ber aktøren vurdere faktagrunnlaget. Varselet er bare et første steg før det fattes et enkeltvedtak.

Et pålegg er et sterkt forebyggende virkemiddel som er juridisk bindende for mottakeren.

Granskingen på Ula P
Onsdag 12. september 2012 inntraff en omfattende hydrokarbonlekkasje på Ulafeltet. Ptil besluttet å granske hendelsen.

Endelig granskingsrapport er foreløpig ikke ferdigstilt.

Eileen Brundtland, pressekontakt
E-post: eileen.brundtland@ptil.no | 92 26 98 95