Gå til hovedinnhold

Varsel om pålegg til BP Norge AS - sikkerhetsmerking på Ula

Petroleumstilsynet førte i perioden 16.-18.4.2008 tilsyn med beredskap på Ula. Vi påviste avvik fra regelverkskrav ved at sikkerhetsmerkingen var svært mangelfull i store deler av uteområdet på Ula, som omfatter de tre innretningene Q, D og P.


Funnene beskrives ved at det ble observert mangelfull merking av rømningsveier, at noen sikkerhetsskilt manglet og noen var uleselige, og at utstyrsskap til brannposter, brannmannsutstyr og annet sikkerhetsutstyr var sterkt falmet og manglet synlig påskrift om innhold og funksjon.

Vi har derfor gitt BP følgende varsel om pålegg:
Med hjemmel i rammeforskriften § 58 om enkeltvedtak, styringsforskriften § 22 om forbedring, jf aktivitetsforskriften § 68 om håndtering av fare og ulykkesituasjoner, aktivitetsforskriften § 42 om vedlikehold, og innretningsforskriften § 27 om sikkerhetsmerking, jf Norsok S-001N pkt 6.3 om rømningsveier, pålegges BP Norge AS å:

  1. Merke rømningsveier på innretningen på en synlig måte i henhold til krav. Dette gjelder  gulmaling på plate- og gitterrist-dekk, inkludert trapper.
  2. Merke utstyrsskap for brann- og sikkerhetsutstyr på en synlig måte i henhold til krav.
  3. Montere og vedlikeholde sikkerhetsskilting i henhold til krav.

Ula-innretningen er bygd etter 1983-regelverket da kravene til sikkerhetsmerking var tilnærmet de samme som i dag. Vi mener derfor at det er relevant å henvise til dagens regelverk.
 
Frist for å etterkomme pålegget settes til 1. august 2008. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Vi har bedt selskapet og oversende oss eventuelle kommentarer til varslet innen tre uker etter mottak av dette brevet.

Vi har varslet pålegget før tilsynsrapporten er ferdig.

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064