Gå til hovedinnhold

Varsel om pålegg - restitusjon og hvile

Petroleumstilsynet (Ptil) konkluderer med at ConocoPhillips (CoP) ikke opererer i samsvar med regelverkets krav til restitusjon og hvile på innretninger med høy grad av samsoving.


Vi konstaterer at CoP ikke har lagt fram en forpliktende plan for hvordan og når kravet til restitusjon og hvile, jf aktivitetsforskriften § 31 om tilrettelegging av arbeidet, skal ivaretas – slik som forespurt i vårt brev datert 10. juli 2003.

I følge ulike svarbrev fra CoP til Petroleumstilsynet og øvrige planer selskapet har vist til, er aktivitetsnivået høyt og vil holde seg høyt i mange år framover i Ekofisk-området.

CoP skriver at det ikke er spesielle indikasjoner på at samsoving har ført til eller vil kunne føre til uakseptable forhold rent sikkerhetsmessig. Ptil anser det imidlertid som viktig at næringen arbeider systematisk for å forebygge og redusere risikoen for feil og ulykker, i denne sammenheng også feil og ulykker som helt eller delvis kan henge sammen med trøtthet.

Forskning har klart dokumentert sammenheng mellom søvnmangel, omfanget av feilhandlinger og forekomst av ulykker. Søvnmangel og trøtthet har for øvrig dokumentert negativ effekt på helsen, og forskningen viser tydelig sammenheng mellom alder og søvn. Vi er kjent med at CoP har en stor andel eldre arbeidstakere. Disse er en viktig ressurs, og vi anser det som viktig å legge til rette for at denne gruppen ikke blir støtt ut av arbeidet.

På bakgrunn av en helhetsvurdering varsler Petroleumstilsynet følgende pålegg:
Med hjemmel i aktivitetsforskriften § 31 om tilrettelegging av arbeidet og styringsforskriftens § 9 om planlegging, pålegges ConocoPhillips Norge å utarbeide en plan for gjennomføring av tiltak som med bakgrunn i forventet aktivitetsnivå på de enkelte innretninger (inkludert flyttbare innretninger) eller komplekser, sikrer at kravene til nødvendig restitusjon og hvile blir ivaretatt på en forsvarlig måte. Dette innebærer at personellet får sove uforstyrret og normalt alene. Planen skal beskrive tiltakene og tidspunkt for gjennomføring av dem. Planen skal sendes Petroleumstilsynet innen 1.10.2004.

Fram til tiltakene er gjennomført i henhold til planen, skal det settes i verk midlertidige tiltak, slik at forholdene for restitusjon og hvile blir ivaretatt, - og med behørig hensyn til aktivitetsnivået til enhver tid. Kan kravet til restitusjon og hvile ikke møtes fullt ut gjennom de midlertidige tiltakene, skal det søkes om unntak, jf rammeforskriften § 59. Frist for gjennomføring av midlertidige tiltak og innsendelse av eventuell unntakssøknad er 1.10.2004.

CoP må komme med eventuelle kommentarer til varselet innen 14. april.

Lenke til brev med varsel om pålegg.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Inger Anda