Gå til hovedinnhold

Varsel om pålegg - innsamling av naturdata fra Goliat

Eni Norge AS (Eni) har fått varsel om pålegg angående innsamling av naturdata fra Goliatfeltet.


I følge Enis plan for utbygging og drift (PUD) av Goliat har selskapet ingen planer om å foreta innsamling og sann-tidsrapportering av meteorologiske og oseanografiske data under produksjonsboringen og i produksjonsperioden på Goliat.

Goliatfeltet er lokalisert i et område med dårlig grunnlag for varsling av vær og oseanografiske forhold.

Det er behov for å bedre kvaliteten av grunnlaget for værvarsling i området, jamfør også Stortingsmelding nr. 12 (2005-2006) punkt 5.3.3.5 om naturdata (lenke).

Goliat ligger i et område med særlige meteorologiske fenomener. De fleste lavtrykkene kommer over Atlanterhavet mellom Island og Skottland, men det er noen lavtrykk som oppstår i lufta i grenseflaten mellom det isdekte havet (med lufttemperatur på kanskje minus 30 grader) og det varmere åpne havet (med temperaturer omkring null grader).

Dette fører til vinder som kan sammenliknes med sykloner i varme strøk. De er små i utstrekning og beveger seg hurtig – langt hurtigere enn normale lavtrykk i vår del av verden.

På grunn av dårlig observasjonsnett i området og stormenes spesielle egenskaper, er de vanskelige å varsle. Det innebærer utfordringer ved planlegging og gjennomføring av operasjoner.

Petroleumstilsynet (Ptil) har forespurt Meteorologisk Institutt (MI) i hvilken grad en har tilfredsstillende datagrunnlag for dette området, og har fått følgende tilbakemelding fra dem:

"Fra Goliatfeltet på Tromsøflaket og nærliggende havområder foretas det i dag ikke regulære meteorologiske og oseanografiske målinger. Slike målinger vil i sanntid ha stor betydning for kvaliteten på værvarslene for området. Meteorologisk institutt mener det bør etableres en regulær observasjonstjeneste fra Goliatfeltet. Dataene som samles vil ha stor verdi i overvåking av klimautviklingen i området."

"MI antar at det skal foregå helikoptertransport til plattformen. Det bør derfor tas høyde for METAR-tjeneste* fra plattformen."

"Det anbefales også måling av strøm for Goliatområdet."

"Goliat-feltet og transportvei til kyst er sterkt influert av kyststrøm og tidevannsstrøm, og dette har betydning for operasjoner både på installasjonen og på båtene. Kunnskap om strømklimaet basert på målinger er begrenset, spesielt for overflatestrømmen."

"Nærhet til kyst kombinert med sterk strøm, betyr at tiden til kysten for drivende substanser og gjenstander kan bli kort. Sanntidsovervåking av strøm bør derfor utføres som et ledd i miljøberedskapen."

"Sanntidsdata vil være til nytte for havvarslingen, for eksempel på met.no, mens den gradvise akkumulering av en tidsserie på strøm vil gi et verdifullt bidrag til forbedring av kunnskapen om forholdene i havet i denne region, som er av nasjonal interesse."

"To typer måleprogram bør vurderes:

1) Strømprofilmålinger av hele vannsøylen – fra overflaten til bunn i forskjellige dybdeintervall – er verdifulle for transport av vann inn i Barentshavet, men bør suppleres med samtidige målinger av sjøtemperatur- og saltholdighetsprofil for å kunne gi optimal informasjon.

2) Høyfrekvent kystradar (HFR) kan gi kart av overflatestrømfeltet i sanntid ut til 100-150 km fra kysten for 1-2 timers intervall og med en oppløsning på 4-8 km. En HFR- installasjon på kysten nær Goliat kan dekke Goliatfeltet, kystområdet og landområdene innenfor."

"Strømdata kan bli brukt til å kontrollere numeriske varslingsmodeller og ved det forbedre deres varslingsevne."

"Et HFR-system er vår primære anbefaling, fordelaktig supplert ved profilmåling på eller nær Goliatfeltet."

*METAR (Meteorological Aerodrome Report)
Koden for, eller selve meldingen om værobservasjoner fra en flyplass. Flyplassene sender melding om værobservasjoner (metar) til Meteorologisk institutt daglig, ti minutter før hver hele time, og evt. også ti minutter før hver halve time.

Ptil har derfor varslet pålegget som følger:

Med hjemmel i rammeforskriften § 25 om data om naturforhold pålegges Eni Norge AS å foreta innsamling og sann-tidsrapportering av meteorologiske og oseanografiske data under produksjonsboringen og i produksjonsperioden på Goliat. Herunder er METAR-tjenesten. I tillegg skal det i produksjonsperioden foretas nær-sanntidsmålinger av strømmen med en høyfrekvent kystradar eller med en annen forsvarlig metode, sammen med profilmåling. Dataene skal rapporteres til Meteorologisk Institutt.

Det varslede pålegget har som formål å bedre datagrunnlaget for varsling av vær og oseanografiske forhold på og omkring Goliat. Indirekte bidrar det også til et bedre grunnlag for å forstå klimaet i området.

Vi har bedt Eni om eventuelle kommentarer til varselet innen 10.7.2009.

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064