Gå til hovedinnhold

Varsel om pålegg i forbindelse med bruk av Island Frontier

Petroleumstilsynet (Ptil) har gitt Statoil ASA varsel om pålegg i forbindelse med selskapets inntak av Island Frontier for gjennomføring av lett brønnintervensjonskampanje 2006.


Statoils verifikasjoner i inntaksprosessen og frem til oppstart av aktivitet har ikke resultert i nye søknader om unntak fra regelverket etter 4.4.2006.

Statoil har ved flere anledninger bekreftet at innretningen og styringssystemer er i henhold til regelverket. Imidlertid har Ptils tilsynsaktiviteter avdekket til dels alvorlige mangler blant annet med styring av vedlikehold om bord på innretningen og deler av reders styringssystem.

Med bakgrunn i dette har vi gitt Statoil følgende varsel om pålegg:

Med hjemmel i rammeforskriftens § 14 og 15, jamfør rammeforskriftens § 58, pålegges Statoil ASA å foreta en uavhengig vurdering av de interne prosessene, herunder overføring fra prosjekt- til driftsorganisasjon, som Statoil har hatt i forbindelse med inntak av Island Frontier, særlig med hensyn til verifikasjon, for å sikre overensstemmelse med regelverket.

Vurderingen skal angi hvilke tiltak som må gjennomføres for å sikre overensstemmelse med regelverket i forbindelse med inntak og drift av tilsvarende innretninger som driver brønnintervensjon.

Når det gjelder Island Frontier skal vurderingen også ta standpunkt til eventuelle tiltak, herunder verifikasjonsaktiviteter som må gjennomføres for at innretningen med tilhørende styringssystem skal bli i overensstemmelse med regelverket.

Hvem som skal utføre vurderingen og mandat for denne skal presenteres for Ptil før arbeidet starter. Vurderingen, samt planlagte tiltak, skal presenteres for Ptil senest 30.6.2006.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Ole-Johan Faret
Pressekontakt
E-post:
ole-johan.faret@ptil.no
Telefon: 51 87 67 59