Gå til hovedinnhold

Varsel om pålegg etter tilsyn med teknisk sikkerhet på Yme

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) førte i tidsrommet 9.-11.12.2008 tilsyn med bygging av Yme Mopustor innen fagområdet teknisk sikkerhet. Med bakgrunn i våre funn under tilsynet har vi gitt Talisman Energy Norge AS (TENAS) varsel om pålegg.


Tilsynet ble gjennomført på byggeverkstedet i Abu Dhabi. Vi fokuserte spesielt på følgende områder:

  • Systemer for brannbekjempelse.
  • Passiv brannbeskyttelse og brannskiller.
  • Instrumenterte sikkerhetssystemer.

Bakgrunn for tilsynet
Ptil skal legge premisser for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå for helse, miljø og sikkerhet, og gjennom dette også bidra til å skape størst mulige verdier for samfunnet.

Ptil skal også bidra til å redusere risikonivået i petroleumsvirksomheten ved å følge opp at aktørene tilrettelegger for teknisk og operasjonell integritet. Teknisk sikkerhet utgjør sentrale deler av de tekniske barrierene, og en god ivaretakelse av disse er viktig for å opprettholde et akseptabelt risikonivå.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å verifisere at TENAS bygger Ymeinnretningen i samsvar med kravene i regelverket innen området som er omfattet av aktiviteten.

Resultat av tilsynet
Fabrikasjon av Yme MOPUstor skjer ved Adyard Liva yard i Musaffah, Abu Dhabi UAE. Adyard er hovedkontraktor for SBM.

I dette tilsynet var passiv brannbeskyttelse og brannskiller det området som fikk størst oppmerksomhet. Det ble da også avdekket en rekke svakheter knyttet til oppfølgingen av passiv brannbeskyttelse. Totalt ble registrert fire avvik. Dette blir oppsummert i et varsel om pålegg til operatør om styring av denne aktiviteten.

Innen området instrumenterte sikkerhetssystemer var installasjonsarbeidet ikke kommet så langt at det var mulig for Ptil å kommentere innen dette området.

Vi har gitt TENAS varsel om pålegg som følger:

Med hjemmel i rammeforskriften § 5 og § 58 samt styringsforskriften § 3 pålegges Talisman Energy Norge AS å se til at prosjektorganisasjonen har tilstrekkelig bemanning og kompetanse til å styre aktiviteten med påføring av passiv brannbeskyttelse på Yme Mopustor, jf. rapportens kapittel 5. Frist for å etterkomme pålegget settes til 15.1.2009. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Vi har bedt TENAS om eventuelle kommentarer til varslet innen 8.1.2009.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår ordliste.

,
E-post: |