Gå til hovedinnhold

Varsel om pålegg etter tilsyn med teknisk integritet av bærende konstruksjoner på Veslefrikk

I perioden 22.8.-6.11.2007 førte vi tilsyn med teknisk integritet av bærende konstruksjoner på Veslefrikk. Under tilsynet identifiserte vi avvik fra regelverkskrav og har gitt StatoilHydro varsel om pålegg.


Tilsynet ble ført i StatoilHydros lokaler på Sandsli etter følgende plan:

  • Åpningsmøte 22.8.2007.

  • Møter, samtaler og verifikasjoner 12.-14.9.2007.

  • Oppsummeringsmøte 14.9.2007.

  • Møte 6.11.2007 i Ptils lokaler. 

Bakgrunn for tilsynet
Tilsynet har bakgrunn i Ptils resultatmål om oppfølging av storulykkesrisiko, og er en aktivitet innen Ptils prioriterte oppfølging av petroleumsnæringens arbeid med teknisk tilstand og aldring på innretninger.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å verifisere at StatoilHydro har styringssystemer som reduserer risiko for konstruksjonssvikt på aldrende innretninger, og at StatoilHydro har kvalifiserte løsninger for håndtering av teknisk integritet i bærende konstruksjoner, slik at intensjonen i gjeldende regelverk er ivaretatt.

Tilsynsaktiviteten inkluderte StatoilHydros oppfølging av påseplikten overfor sine leverandører.

Resultat fra tilsynet
StatoilHydro har etablert en prosess for ivaretakelse av teknisk integritet av bærende konstruksjoner, og prosedyrer for styring av denne prosessen er etablert.

Vi har funnet tolv (12) avvik under tilsynet, og vi har identifisert ett (1) område med potensial for forbedring.

Avvikene og forbedringspunktet er knyttet til områdene:

  • Styrende dokumenter i forbindelse med ivaretakelse av teknisk integritet av bærende konstruksjoner.
  • Oppfølging av entreprenører / leverandører.
  • Organisering og ivaretakelse av ansvar, myndighet og kompetanse.
  • Kriterier for hvilke konstruksjonshendelser og -skader som vil medføre etablering av beredskap.
  • Tilstandsovervåking og oversikt over tilstanden til konstruksjoner.


Vi har gitt StatoilHydro følgende varsel om pålegg:

Med hjemmel i aktivitetsforskriften § 42 om vedlikehold pålegges StatoilHydro å dokumentere at konstruksjonenes integritet på Veslefrikk ivaretas slik at de er i stand til å utføre sine tiltenkte funksjoner i alle faser av levetiden, jf. avvikene i rapporten kapittel 5.1.

Frist for å etterkomme pålegget settes til 30.4.2008. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Vi har bedt selskapet om å oversende oss eventuelle kommentarer til varslet innen 23.1.2008.

Kontaktpersoner i Petroleumstilsynet:
Inger Anda, pressetalskvinne
E-post:
inger.anda@ptil.no
Telefon: 970 54 064