Gå til hovedinnhold

Varsel om pålegg etter tilsyn med styring av arbeidsmiljø i fjerningsfase på Friggfeltet

Petroleumstilsynet har ført tilsyn med styring av arbeidsmiljø i fjerningsfase rettet mot Total E&P Norge AS (Total) og Aker Kværner Offshore Partner (AKOP) sin aktivitet på Friggfeltet. Tilsynet påviste brudd på regelverket. Omfanget og alvorlighetsgraden av disse avvikene er slik at vi har gitt Total varsel om pålegg.


Tilsynet ble gjennomført med intervjuer hos Total på land 31.5.2005 og 3.6.2005, og verifikasjon offshore på Frigg Central Complex 1.6-3.6.2005. Det ble avholdt oppsummeringsmøte på land 3.6.2005.

Tilsynet omfattet også hovedentreprenør Aker Kværner Offshore Partner (AKOP), som gjennomfører fjerningsarbeidet på Frigg, og deres underleverandører.

Tilsynet la vekt på:

 • System for oppfølging av arbeidsmiljøforhold offshore.
 • Oppfølging av entreprenører, ivaretakelse av påseplikten.
 • Ivaretakelse av arbeidsmiljø og sikkerhet i planlegging og gjennomføring av arbeidsoperasjoner.
 • Gjennomføring og oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelser.
 • Oppfølging av arbeidsbetinget sykdom og redusert arbeidsevne.
 • Oppfølging av arbeidsbelastning.

Bakgrunn for tilsynet
Fjerning og disponering av offshoreinnretninger er et tema som vil bli stadig mer aktuelt etter som flere av innretningene på norsk sokkel beveger seg mot slutten av levetiden. Fjerning og disponering av slike innretninger medfører spesielle utfordringer knyttet til både sikkerhet og arbeidsmiljø for arbeidstakerne. Oppfølging av arbeidsmiljø er en viktig del av det forebyggende HMS-arbeidet, og står derfor sentralt i Ptils prioriteringer.

Det ble i desember 2004 gjennomført tilsyn med rengjøringen av Frigginnretningene, i samarbeid med SFT. Tilsynet var rettet mot arbeidsmiljø og ytre miljø i rengjøringsfasen, og ble gjennomført som en verifikasjon offshore. Observasjoner fra dette tilsynet indikerte behov for videre oppfølging av arbeidsmiljø i fjerningsfasen.

Fjerning av innretninger utføres i stor grad av entreprenører, mens operatørene har et klart overordnet påse-ansvar. Et velfungerende samspill mellom operatør og entreprenør er en forutsetning for å sikre at aktivitetene planlegges og utføres på en forsvarlig måte. Relasjonen mellom operatør og entreprenør er derfor også sentral i Ptils prioriteringer.

Mål med tilsynet
Målsettingen med tilsynet har vært å få en oversikt over Total sitt styringssystem for systematisk oppfølging av arbeidsmiljøet i fjerningsfase, samt å verifisere etterlevelse av krav til systematisk oppfølging av arbeidsmiljø. Videre har det vært et mål å få en oversikt over arbeidsmiljøutfordringer knyttet til fjerningsaktiviteter generelt, samt hvordan disse følges opp av Total som operatør, og AKOP som hovedentreprenør.

Resultat fra tilsynet
Tilsynet avdekket flere svakheter i Totals og AKOPs styringssystemer for oppfølging av arbeidsmiljø i fjerningsprosjektet. Det ble registrert åtte avvik og to forhold med potensial for forbedringer. Ptil er av den oppfatning at mangelfull involvering av arbeidsmiljøkompetanse er en medvirkende årsak til at mange av disse avvikene har oppstått.

Det ble gjennom tilsynet registrert avvik knyttet til følgende forhold:

 • Potensiell eksponering for arbeidstakerne mht avgasser fra skjærbrenning, og uheldig belastning som følge av manuell håndtering, arbeidsstilling, gjentatte bevegelser, arbeidsintensitet og lignende.
 • Manglende gjennomføring av arbeidsmiljøkartlegginger og risikovurderinger knyttet til fjerningsarbeidet.
 • Mangelfull styrende dokumentasjon for fjerningsarbeidet.
 • Mangelfull opplæring av arbeidstakerne i arbeidsmiljøfaktorer som er av betydning for fjerningsarbeidet.
 • Mangelfull bruk av arbeidsmiljøkompetanse i styring av arbeidsmiljøet i fjerningsfasen.
 • Mangelfull oppfølging av AKOP som hovedentreprenør.

I tillegg ble det observert forhold med potensial for forbedring knyttet til restitusjon og hvile og ivaretakelse av røykeloven.

Tilsynet resulterte i at Total iverksatte strakstiltak knyttet til kjemisk eksponering. Det vises i den sammenheng til plan for gjennomføring av tiltak, oversendt Ptil 6.6.2005.

Varsel om pålegg
Samlet sett gir disse observasjonene uttrykk for mangelfull styring av arbeidsmiljøet i fjerningsprosjektet både hos Total og AKOP for deres respektive ansvarsområder. Omfanget og alvorlighetsgraden av disse avvikene er slik at vi har gitt Total varsel om pålegg.

Avviket om kjemisk eksponering betraktes som spesielt alvorlig. Total og AKOP har iverksatt tiltak for å sikre at varmt arbeid på malte overflater kan gjennomføres på en forsvarlig måte. Det er derfor ikke gitt pålegg spesifikt knyttet til dette avviket.

I varselet pålegges Total

 • å sikre tilstrekkelige ressurser med relevant, spesifikk arbeidsmiljøkompetanse, samt bruk av denne kompetansen på en systematisk måte i oppfølgingen av arbeidsmiljøet i fjerningsfasen.
 • å gjennomgå sitt system for styring av arbeidsmiljø for å identifisere og gjennomføre tiltak som sikrer at arbeidsoperasjonene planlegges og gjennomføres på en forsvarlig måte. Pålegget omfatter også ivaretakelse av påseplikten på dette området.

Varselet om pålegget skal sees i sammenheng med tilsvarende varsel om pålegg gitt til AKOP. Selskapene skal sammen utarbeide planer for tiltak, og fastsette ansvar for utførelse av tiltakene med bakgrunn i selskapenes respektive ansvarsområder for fjerningsaktiviteten.

Frist for utarbeidelse av planer for å etterkomme pålegget settes til tre uker etter at pålegget er gitt. Planene med beskrivelse av tiltak og frister for gjennomføring, skal oversendes Petroleumstilsynet.

I tillegg til avvik inneholder rapporten observasjoner av forhold med potensial for forbedringer. Vi ber om deres vurdering av disse forholdene.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet
Inger Anda, pressetalskvinne
E-post: inger.anda@ptil.no
Telefon: 970 54064