Gå til hovedinnhold

Varsel om pålegg etter tilsyn med Statoils innføring av ny driftsmodell

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 20.2. - 4.11.2009 tilsyn med StatoilHydro UPN (fra og med 1.11.2009 Statoil Petroleum AS) med verifikasjoner på Sleipner og Heidrun.


Tilsynet var rettet mot StatoilHydro/Statoil Petroleum AS sin styring av implementeringsprosjektet i Undersøkelser og Produksjon Norge (UPN), og mot offshorelederes arbeidsforhold.

Tilsynet ble ført ved møter med den sentrale implementeringsgruppa i UPN i perioden 16.3. – 2.7.2009 og med verifikasjoner på Sleipner og Heidrun i perioden 14.9. – 25.9.2009.

Bakgrunn for tilsynet
Utgangspunkt for tilsynsaktivitetene var StatoilHydros beslutning om å innføre ny driftsmodell. I UPN er endringene omfattende med innføring av ny organisasjonsmodell, nytt styringssystem og flytting av personell.

Samtidig har selskapet et høyt aktivitetsnivå. Det samlede risikobildet preges derfor av en kombinasjon av endringsrisiko og operasjonell risiko.

Tilsynsaktivitetenes overordnede perspektiv var ledelse og storulykkesrisiko.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å følge opp at StatoilHydro styrer implementeringsprosessen slik at forsvarlig drift opprettholdes og prioriteres i implementering av ny felles driftsmodell i UPN, og er i henhold til selskapets og myndighetenes krav. Dette ble belyst ved å undersøke at

 • forutsetninger og tiltak satt i beslutningsunderlaget for ny organisasjon blir fulgt,
 • selskapet oppnår sin målsetting om HMS-gevinst,
 • medvirkning er ivaretatt i implementeringsfasen,
 • kapasitet og kompetanse i ny organisasjonsmodell blir fulgt opp, inkludert
      flerfeltsoperasjoner.

Samtidig med tilsynet med styring av implementeringsprosessen, er det også gjennomført en tilsynsaktivitet med offshorelederes arbeidsforhold. Denne delen av aktiviteten var rettet mot ledernes kompetanse og tilgjengelige ressurser målt opp mot deres roller, oppgaver og ansvar.

Hensikten var å se til at det er samsvar mellom jobbkrav og oppgavespenn på den ene siden og opplæring, kompetanse og tildelte ressurser på den andre siden.

Resultat av tilsynet
Det er vår oppfatning at UPN har betydelige utfordringer med å sikre tilstrekkelig kapasitet og kompetanse i implementeringsfasen og med å overvåke hvordan implementeringsprosessen virker inn på total risiko på den enkelte innretning.

Under tilsynet har vi avdekket fire avvik fra regelverkskrav:

 • Mangelfull etterlevelse og oppfølging av forutsetninger
 • Mangelfull styring av kapasitet og kompetanse i implementeringsfasen
 • Offshoreledere har ikke tilstrekkelig kapasitet eller ressurser tilgjengelige i forhold til
  omfang av arbeidsoppgaver
 • Omfanget og varigheten av bruk av utvidede oppholdsperioder gjør at den samlede belastning for enkelte grupper og for enkeltpersoner kan bli svært høy, slik at arbeidstakerne utsettes for uheldige fysiske og psykiske belastninger, og slik at muligheten til å ivareta sikkerhetshensyn forringes.

Det er funnet et forbedringspunkt innenfor området arbeidstakermedvirkning.

Varsel om pålegg
Med bakgrunn i våre funn under tilsynet har vi gitt Statoil Petroleum AS følgende varsel om pålegg:

Med hjemmel i rammeforskriften § 15 om verifikasjoner og styringsforskriften § 18 om innsamling, bearbeiding og bruk av data, jf. rammeforskriften § 58 om enkeltvedtak, pålegges Statoil Petroleum AS å overvåke og verifisere styring av kapasitet og kompetanse på sine innretninger i den pågående implementeringsfasen, jf. rapportens kapittel 5.1.

Frist for å framlegge en tidfestet plan for å etterkomme pålegget settes til 5.12.2009.

Med hjemmel i arbeidsmiljøloven § 10-2 (1) om arbeidstidsordninger og rammeforskriften § 52 om oppholdsperioder, jf. rammeforskriften § 58 om enkeltvedtak, pålegges Statoil Petroleum AS å vurdere belastningen for enkeltindivid og grupper bl.a. som følge av bruk av utvidede oppholdsperioder og merarbeid, og iverksette nødvendige tiltak, jf rapportens kapittel 5.1.4. 

Frist for å etterkomme dette pålegget settes til 14.12.2009.

Vi skal ha melding når påleggene er etterkommet.

Vi har bedt om Statoils eventuelle kommentarer til varslet og tilsynsrapporten innen 25.11.2009.

Forklaring av begrepene "pålegg" og "varsel om pålegg"
Et pålegg er et enkeltvedtak fattet i medhold av regelverket. Før vi gir et pålegg, oversender vi som regel et "varsel om pålegg" til de berørte selskapene.

Et varsel om pålegg er verken et virkemiddel eller en advarsel om sanksjon, men et ledd i vår saksbehandling i samsvar med gitte saksbehandlingsregler. Varselet er bare et første steg før det fattes et enkeltvedtak.

Et pålegg er et sterkt forebyggende virkemiddel som er juridisk bindende for mottakeren.

Journal 2009/140

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064