Gå til hovedinnhold

Varsel om pålegg etter tilsyn med Statoil og ESS Offshore - arbeidsmiljø og renhold innen forpleining på Statfjord C

I perioden juni - august 2006 førte Petroleumstilsynet (Ptil) og Helsetilsynet (Htil) tilsyn med Statoil og ESS Offshores (ESS) forpleiningstjeneste for Statoil, med verifikasjon på Statfjord C (SFC) 28. og 29. august 2006. Tilsynet var rettet mot ESS sin styring av arbeidsmiljø og renhold. Med bakgrunn i våre funn under tilsynet har vi gitt Statoil og ESS varsel om pålegg.


Tilsynsaktiviteten var særlig knyttet til tilrettelegging av arbeid og nærværsarbeid*, medvirkning i endringsprosesser, opplæring samt renholdsrutiner, hygiene og smittevern. Dette tilsynet var også rettet mot grensesnittet mellom Statoil og ESS Offshore, og Statoils påseansvar. Tilsynet ble gjennomført ved møter og intervjuer i Stavanger og på SFC, samt befaring i forpleiningens arbeidsområder.

*Nærværsarbeid omfatter tiltak bedriften iverksetter for at de ansatte skal komme tilbake i arbeid ved sykefravær.

Bakgrunn for tilsynet

Det høye sykefraværet innen forpleining offshore bekymrer både arbeidstakere og arbeidsgivere. For å bidra til forbedring av arbeidsmiljøet for de forpleiningsansatte ble det partssammensatte prosjektet (lenke) satt i gang i 2001. Prosjektet ble avsluttet med en rapport i 2003. Prosjektet fokuserte på arbeidstakermedvirkning, etablering av arbeidsmiljøkrav, analyser av arbeidsmiljøforhold og opplæring. Rapporten tok utgangspunkt i utfordringene knyttet til forpleiningsansattes arbeidsmiljø og beskrev systematisk arbeid for å oppnå et godt arbeidsmiljø og den nødvendige opplæringen for å få dette til.

Innen Statoilsystemet har de forpleiningsansatte vært gjennom omlegging av renholdskonsept og nedbemanning. Gjennom henvendelser til Petroleumstilsynet er det uttalt at forpleiningsansatte opplever at deres arbeidsmiljø ikke er godt nok ivaretatt.

Formål med tilsynet

Formålet med for tilsynet var å vurdere styring av arbeidsmiljø og renhold i forhold til krav i regelverket og verifisere arbeidsmiljøforhold for forpleiningsansatte på SFC.

Gjennom tilsynet ønsket Ptil og Htil dessuten å følge opp intensjonene fra prosjektet "Løft for forpleining" og å rette oppmerksomheten mot mulig sammenheng mellom belastende arbeidsmiljø og arbeidsforhold på den ene siden, og helseskader og sykefravær på den andre.

Målet med tilsynet har videre vært å se på utfordringer knyttet til grensesnittet mellom Statoil som operatør og ESS som entreprenør, og Statoils påseansvar.

Resultat fra tilsynet

Tilsynet avdekket at Statoil har mangelfull oppfølging av ESS Offshore sin etterlevelse av krav til helse og arbeidsmiljø. Ansvar for gjennomføring av arbeidsmiljøkartlegginger var ikke avklart mellom operatør og leverandør, og der det var gjennomført kartlegginger hadde ikke Statoil fulgt opp og sett til at tiltak var blitt gjennomført. En bedre faglig oppfølging fra Statoils side kunne ha bidratt til at flere av de forholdene som framkom i tilsynet ville ha blitt identifisert tidligere.

Tilsynet avdekket også mangelfull styring for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for de forpleiningsansatte og for ivaretakelse av et hygienisk forsvarlig og estetisk tilfredsstillende innemiljø. Selv om både operatør og leverandør hadde styrende dokumenter på plass, var etterlevelse på flere områder mangelfull.

Vi identifiserte følgende avvik i tilsynet:

 • Mangelfull styring av arbeidsmiljø.

 • Mangelfull styring av renhold og hygiene.

 • Mangelfull ivaretakelse av hygienisk forsvarlig standard.

 • Manglende vurdering av arbeidsbelastning.

 • Manglende kartlegging av fysisk arbeidsmiljø.

 • Mangelfull opplæring.

 • Mangelfull oppfølging fra operatør.

 •  

Vi identifiserte i tillegg forbedringspotensial innen

 • tilrettelegging av fysiske forhold,

 • registrering av arbeidsbetinget sykdom,

 • arbeidstakermedvirkning i endringsprosesser,

 • verneombudets arbeidssituasjon og opplæring,

 • nærværsarbeid.

  tilrettelegging av fysiske forhold,
 • registrering av arbeidsbetinget sykdom,
 • arbeidstakermedvirkning i endringsprosesser,
 • verneombudets arbeidssituasjon og opplæring,
 • nærværsarbeid.

De to tilsynsaktivitetene avdekket at prosjektet Løft for forpleining har hatt liten effekt for arbeidstakerne i forpleining i de to selskapene.

Ptil gjennomførte høsten 2005 et tilsyn med styring av arbeidsmiljø i Statoil, og selskapet fikk da et pålegg (lenke) om blant annet å iverksette en prosess for å identifisere og behandle eventuelle arbeidsmiljøavvik og unntak i UPN (Undersøkelse og Produksjon Norge). Flere av de forholdene som framkom i tilsynet i 2005, ble også identifisert i dette tilsynet.

Med bakgrunn i våre funn under tilsynet har vi gitt selskapene følgende varsel om pålegg:

Statoil pålegges med hjemmel i rammeforskriften § 13 om plikt til å etablere, følge opp og videreutvikle styringssystem og § 58 om enkeltvedtak, å gjennomgå sitt system for styring av arbeidsmiljøet for entreprenøransatte innen forpleining og renhold (jf rapportens pkt 5.1.2, 5.1.3, 5.1.5 og 5.1.7) for å sikre at arbeidsmiljøforhold og renhold følges opp i henhold til regelverket.

Dette innebærer en klargjøring av ansvarsfordeling mellom Statoil og entreprenøren ESS Offshore med hensyn til styring av arbeidsmiljø og renhold, jf. styringsforskriften § 3 om styring av helse, miljø og sikkerhet. Pålegget innebærer videre at Statoil skal

 • foreta en vurdering av hygienisk standard på SFC og utarbeide en plan for implementering av tiltak,

 • kartlegge fysiske arbeidsmiljøforhold innen forpleiningens arbeidsområde på SFC og utarbeide en plan for implementering av tiltak,

 • klargjøre hvilke aktiviteter som inngår i Statoils påseansvar i forhold til entreprenøren ESS Offshore og implementere tiltak som sikrer etterlevelse av krav til helse og arbeidsmiljø.

 •  

Frist for å fremlegge en tidfestet plan for å etterkomme pålegget settes til 15.1.2007.

ESS Offshore pålegges med hjemmel i rammeforskriften § 13 om plikt til å etablere, følge opp
og videreutvikle styringssystem og § 58 om enkeltvedtak å gjennomgå sitt system for styring
av arbeidsmiljøet for egne ansatte (jf. rapportens pkt 5.1.1 - 5.1.6. I dette inkluderes å

 • foreta en vurdering av arbeidsbelastning for de forpleiningsansatte på SFC,

 • foreta en avklaring av hvordan kravene i INSTA 800, TR 2091 og WR 1398 skal forstås og anvendes, samt sikre at ansatte får opplæring i prinsipper og forståelse av kravene,

 • gjennomgå sitt opplæringssystem og redegjøre for planlegging og gjennomføring av opplæring innen arbeidsmiljø, hygiene og smittevern.

 •  

Frist for å fremlegge en tidfestet plan for å etterkomme pålegget settes til 15.1.2007.

Vi har meddelt selskapene at eventuelle kommentarer til varselet, fra Statoil og/eller ESS Offshore, må være oss i hende innen 15.12.2006.

Lenke:

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Inger Anda, pressetalskvinne
E-post:
inger.anda@ptil.no
Telefon: 970 54 064