Gå til hovedinnhold

Varsel om pålegg etter tilsyn med Statoil - arbeidsmiljø og renhold innen forpleining på Gullfaks B

Petroleumstilsynet (Ptil) og Helsetilsynet (Htil) førte i perioden mai - august 2006 tilsyn med Statoil forpleining, med verifikasjon på Gullfaks B (GFB) 30. og 31. august 2006. Med bakgrunn i våre funn under tilsynet har vi gitt Statoil varsel om pålegg.


Tilsynet var rettet mot Statoil forpleinings styring av arbeidsmiljø, særlig knyttet til tilrettelegging av arbeid og nærværsarbeid*, medvirkning i endringsprosesser, opplæring samt renholdsrutiner, hygiene og smittevern.

*Nærværsarbeid omfatter tiltak bedriften iverksetter for at de ansatte skal komme tilbake i arbeid ved sykefravær.

Bakgrunn for tilsynet

Det høye sykefraværet innen forpleining offshore bekymrer både arbeidstakere og arbeidsgivere. For å bidra til forbedring av arbeidsmiljøet for de forpleiningsansatte ble det partssammensatte prosjektet "" (lenke) satt i gang i 2001. Prosjektet ble avsluttet med en rapport i 2003. Prosjektet fokuserte på arbeidstakermedvirkning, etablering av arbeidsmiljøkrav, analyser av arbeidsmiljøforhold og opplæring. Rapporten tok utgangspunkt i utfordringene knyttet til forpleiningsansattes arbeidsmiljø og beskrev systematisk arbeid for å oppnå et godt arbeidsmiljø og den nødvendige opplæringen for å få dette til.

Innen Statoilsystemet har de forpleiningsansatte vært gjennom omlegging av renholdskonsept og nedbemanning. Gjennom henvendelser til Petroleumstilsynet er det avdekket at forpleiningsansatte opplever at deres arbeidsmiljø ikke er godt nok ivaretatt.

Formål med tilsynet

Formålet med tilsynet var å vurdere styring av arbeidsmiljø og renhold i forhold til krav i regelverket og verifisere arbeidsmiljøforhold for forpleiningsansatte på GFB.

Gjennom tilsynet ønsket Ptil og Htil dessuten å følge opp intensjonene fra prosjektet "Løft for forpleining" og å rette oppmerksomheten mot mulig sammenheng mellom belastende arbeidsmiljø og arbeidsforhold på den ene siden, og helseskader og sykefravær på den andre.

Resultat fra tilsynet

Tilsynet avdekket at Statoil har mangelfull styring for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for de forpleiningsansatte og for ivaretakelse av hygieniske forhold. Selv om bedriften har styrende dokumenter på plass, er flere elementer i styringen mangelfullt ivaretatt.

Vi identifiserte følgende avvik i tilsynet:

 • Mangelfull styring av arbeidsmiljø.

 • Mangelfull styring av renhold og hygiene.

 • Mangelfull oppfølging og avviksregistrering etter kartlegginger.

 • Mangelfull tilrettelegging av arbeidet for de forpleiningsansatte.

 • Mangelfull registrering og oppfølging av mulig arbeidsbetinget sykdom.

 • Mangelfulle planer for og oversikt over gjennomført opplæring.

 •  

Vi identifiserte i tillegg forbedringspotensial innen

 • arbeidstakermedvirkning i endringsprosesser,

 • verneombudsordningen,

 • nærværsarbeidet.

 •  

Resultatene fra tilsynet gir et inntrykk av at prosjektet Løft for forpleining har hatt liten effekt for de ansatte innen Statoils forpleining på GFB.

Ptil gjennomførte høsten 2005 et tilsyn med styring av arbeidsmiljø med Statoil. Statoil fikk da et pålegg (lenke) om blant annet å iverksette en prosess for å identifisere og behandle eventuelle arbeidsmiljøavvik og unntak i UPN (Undersøkelse og Produksjon Norge). Flere av de forholdene som framkom i tilsynet i 2005, ble også identifisert i dette tilsynet.

Med bakgrunn i våre funn under tilsynet har vi gitt Statoil varsel om pålegg som følger:

Statoil pålegges med hjemmel i rammeforskriften § 13 om plikt til å etablere, følge opp og videreutvikle styringssystem og § 58 om enkeltvedtak, å vurdere styring av arbeidsmiljø for egne forpleiningsansatte, samt styring av renhold og hygiene (jf rapportens pkt 5.1.1 - 5.1.6) og gjennomføre nødvendige tiltak for å sikre at arbeidsmiljøforhold følges opp i henhold til regelverket.

Følgende elementer må, med hjemmel i styringsforskriften § 3, inngå:

 • Oppfølging og avviksregistrering etter kartlegginger og tilsyn - jf rapportens pkt 5.1.3.
 • Tilrettelegging av arbeidsforhold for forpleiningsansatte - jf rapportens pkt 5.1.4.
 • Registrering og oppfølging av mulig arbeidsbetinget sykdom - jf rapportens pkt 5.1.5.
 • Opplæring innen arbeidsmiljørisiko, hygiene og smittevern - jf rapportens pkt 5.1.6.

Statoil må legge fram en godkjent plan for oppgradering av boligkvarteret, med særlig sikte på å bedre de forpleiningsansattes arbeidsforhold, jf rapportens pkt 5.1.4.

Frist for å fremlegge en tidfestet plan for å etterkomme pålegget settes til 15.1. 2007.

Vi har meddelt selskapet at eventuelle kommentarer til varselet må være oss i hende innen 15.12.2006.

Lenke:
Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Inger Anda, pressetalskvinne
E-post:
inger.anda@ptil.no
Telefon: 970 54 064