Gå til hovedinnhold

Varsel om pålegg etter tilsyn med risikoutsatte grupper på Jotun A

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 13. - 22.10.2009 tilsyn med ExxonMobils (Essos) og entreprenør Aaks identifisering og oppfølging av potensielt risikoutsatte grupper på Jotun A. Med bakgrunn i våre funn under tilsynet har vi gitt varsel om pålegg.


Tilsynet ble ført med oppstartsmøte på land den 13.10.2009 med Esso og Aak, samt verifikasjonen om bord på Jotun A (foto) i tiden 20.10.- 22.10.2009. Vi fikk under tilsynet støtte fra ”Occupational Hygiene Solutions”.

Jotun A (source: ExxonMobil)

Vi har i sammenheng med tilsynet identifisert tre mulig risikoutsatte grupper/arbeidsoppgaver: Aaks personell innen tilkomstteknikk og Essos ansatte innen vedlikehold/prosess med arbeidsoppgaver i tanker og i turretområdet.

Ved ankomst på Jotun kom det fram at Aak hadde innleid isolatører fra Norisol som dermed også deltok i tilsynet. Det er ikke egne observasjoner for Norisol, men mange av observasjonene knyttet til Aak gjaldt også for Norisol.

Fra Norisol har vi kun hatt samtaler med det innleide personellet på Jotun A.

Det kom frem under samtaler at det generelt var god trivsel på Jotun, og at Aak inkluderes godt som entreprenør. Personsikkerhet har høy prioritet hos Aak i planlegging og utføring av arbeid med tilkomstteknikk. Selskapene hadde lagt godt til rette for tilsynet, og vi ble møtt med en åpen og god dialog.

Bakgrunn for tilsynet
Denne tilsynsaktiviteten inngår i Ptils hovedprioriteringer for 2009: Risikoutsatte grupper.

Dette har også vært en av Ptils hovedprioriteringer i 2007 og 2008. Tilsynet var videre en oppfølging etter tilsyn med arbeidsmiljø gjennomført i 2002.

Formål med tilsynet
Formålet med Ptils satsning i 2009 er at Ptil skal bidra til reduksjon av risiko for skade og sykdom for særlig risikoutsatte grupper ved å:

 • Følge opp at selskapene videreutvikler et helhetlig bilde av risiko for sykdom og skade for grupper av arbeidstakere, og at ny kunnskap brukes aktivt i en risikobasert tilnærming der innsats rettes mot grupper hvor behov og effekt er størst.
 • Bidra til å klargjøre sammenhenger mellom rammebetingelser og risiko.
 • Følge opp at aktørene i fellesskap videreutvikler rammebetingelser som bidrar til å sikre et høyt HMS-nivå for alle grupper.

Resultat av tilsynet
Aak har utført kontinuerlig arbeid med fjerning av isolasjon og reisolering ved bruk av tilkomstteknikk i prosessområdet på Jotun A siden mars 2009.

Tilsynsaktiviteten identifiserte at dette er en gruppe med en rekke risikofaktorer til stede ved gjennomføring av arbeidet. Oppfølgingen av tilkomstteknikernes arbeidsmiljø på Jotun A var svært mangelfull.

Det framkom to avvik i tilsynet:

 • Det er ikke utført systematiske kartlegginger og risikovurderinger av arbeidsmiljøforholdene til ansatte i Aak.
 • Det er ikke blitt gitt opplæring i relevant arbeidsmiljørisiko for Aaks ansatte.

Arbeid i tanker og i turret som i hovedsak blir utført av Essos ansatte virket godt tilrettelagt med tanke på å redusere arbeidsmiljørisiko.

Tilsynet bekreftet dermed funn fra tidligere tilsynsaktiviteter der vi har sett at entreprenørgrupper har gjennomgående flere risikofaktorer i sitt arbeidsmiljø og eksponeringen er høyere enn for operatørgrupper.

Samtidig er styringselementene som skal bidra til å sikre fullt forsvarlig arbeidsmiljø vesentlig svakere for entreprenørgrupper enn for operatørgrupper.

Det ble videre observert seks forbedringspunkter knyttet til følgende områder:

 • Systematisk vurdering av verneutstyr, arbeidsutstyr og verktøy
 • Oppfølging av arbeidsbetinget sykdom
 • Kommunikasjon i områder med støy
 • Samarbeid mellom Aak og Esso, inklusiv bedriftshelsetjenestene
 • Bruk av overtid på Jotun A
 • Bruk av sykepleiers arbeidsmiljøkompetanse

Vi har med bakgrunn i våre funn under tilsynet gitt Esso følgende varsel om pålegg:

Med hjemmel i styringsforskriften § 17 om analyser av arbeidsmiljøet, styringsforskriften § 3 og aktivitetsforskriften § 31 om tilrettelegging av arbeid jf rammeforskriften § 5 om ansvar, første og andre ledd og § 58 om enkeltvedtak pålegges ExxonMobil (Esso) å vurdere systemene som skal sikre oppfølging av arbeidsmiljøforhold for entreprenører som arbeider på Esso Norges innretninger. Esso må videre i samarbeid med Aak vurdere oppfølging av arbeidsmiljø for tilkomstteknikere (jf rapportens pkt 5.1.1 – 5.1.2) og gjennomføre nødvendige tiltak for å sikre at arbeidsmiljøforhold følges opp i henhold til regelverket.

Følgende elementer må inngå:

 • Kartlegginger og risikovurderinger, samt nødvendig tilrettelegging av arbeidsmiljøforholdene for tilkomstteknikerne – jf rapportens pkt 5.1.1
 • Opplæring innen relevant arbeidsmiljørisiko for tilkomstteknikerne – jf rapportens pkt 5.1.2

Frist for gjennomføring av pålegget settes til 1.2.2010. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Vi har bedt Esso om eventuelle kommentarer til varslet innen 5.1.2010.

Rapporten inneholder observasjoner av forhold med potensial for forbedringer, og vi har bedt om selskapets vurdering av disse forholdene.

Forklaring av begrepene "pålegg" og "varsel om pålegg"
Et pålegg er et enkeltvedtak fattet i medhold av regelverket. Før vi gir et pålegg, oversender vi som regel et "varsel om pålegg" til de berørte selskapene.

Et varsel om pålegg er verken et virkemiddel eller en advarsel om sanksjon, men et ledd i vår saksbehandling i samsvar med gitte saksbehandlingsregler. Varselet er bare et første steg før det fattes et enkeltvedtak.

Et pålegg er et sterkt forebyggende virkemiddel som er juridisk bindende for mottakeren.

Journal 2009/982

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064