Gå til hovedinnhold

Varsel om pålegg etter tilsyn med renhold, hygiene og arbeidsmiljø

Petroleumstilsynet (Ptil) og Helsetilsynet i Rogaland (Htil) har i perioden 18.4.2007-29.1.2008 ført tilsyn med Trinity International Services Group – Norway Operations (Trinity) og med Stena Drilling (Stena) rettet mot styring av renhold, hygiene samt med styring av arbeidsmiljø for de ansatte i forpleining i petroleumsvirksomheten på norsk sokkel. Med bakgrunn i våre funn har vi gitt Trinity varsel om pålegg.


Tilsynet ble ført i to deler. Selskapene har levert egenvurderinger i henhold til vårt brev med varsel om tilsyn. Den 29.1.2008 ble det på bakgrunn av egenvurderingene avholdt et oppfølgingsmøte hos Ptil.

Bakgrunn for tilsynet
Gjennom tilsyn i andre selskap er det kommet fram at forpleiningsansatte har relativt høyt sykefravær og at styring av renhold og hygiene samt styring av arbeidsmiljø for de forpleiningsansatte er mangelfull.

Data fra prosjektet Risikonivå på norsk sokkel (RNNS) (lenke) bekrefter et høyt sykefravær og at de forpleiningsansatte opplever høy arbeidsbelastning. Tilsynet inngår som en del av Ptils satsningsområde ”Risikoutsatte arbeidstakergrupper” og er også en oppfølging av prosjektet ”Løft for forpleining” som ble gjennomført i næringen 2001-2003, og som har vært fulgt opp i Sikkerhetsforum (lenke).

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å følge opp operatørers, rederes og forpleiningsselskapers styring av renhold, hygiene samt styring av arbeidsmiljø for ansatte i forpleining.

Hovedtemaene for tilsynet var

  • styring av arbeidsmiljø,
  • tilrettelegging av arbeidet, inkludert for arbeidstakere med redusert arbeidsevne,
  • styring av renhold og hygiene,
  • opplæring,
  • ansvarsdeling mellom de ulike aktørene (operatør, reder og forpleiningsselskap).

Tilsynet med Trinity og Stena ble i første omgang gjennomført som en del av et tilsyn rettet mot hele næringen. På grunnlag av de to selskapenes beskrivelse av sine rutiner innen tilsynets tema, ble det holdt et oppfølgingsmøte 29.1.2008 for å få nærmere avklaring av en del forhold knyttet til Trinity sitt system for styring av renhold, hygiene og styring av arbeidsmiljø for sine ansatte samt Stena sin oppfølging som oppdragsgiver.

Resultat av tilsynet
Trinity er en liten aktør på norsk sokkel og har kun kontrakt med Stena. Ledelsen av selskapets norske avdeling består av driftsdirektør (Operations Manager) som også dekker personal- og HMS-området.

I møtet redegjorde Trinity for hvordan selskapet fulgte opp de ulike temaene i tilsynet. Vi kan ikke se at Trinitys styring av arbeidsmiljø i Norge i tilstrekkelig grad dekker krav til systematisk oppfølging på norsk sokkel.

Ptils vurdering er at Trinity ikke har et HMS-styringssystem for sin virksomhet på norsk sokkel som i tilstrekkelig grad ivaretar krav i den norske helse-, miljø- og sikkerhetslovgivingen.

Selskapet har videre ikke opprettet arbeidsmiljøutvalg for virksomheten. Tilsynet identifiserte også at Trinity har mangelfull arbeidsmiljøkompetanse når det gjelder virksomheten på norsk sokkel.

Stena som oppdragsgiver har ikke avdekket de mangelfulle forholdene med hensyn til Trinitys styring av arbeidsmiljø.
 
Det kom fram i møtet at samarbeidet mellom reder og forpleiningsselskap på Stena Don og Songa Dee er godt.

Stena gjennomfører fysiske arbeidsmiljøkartlegginger på innretningene, også innenfor forpleiningsområdet og Trinity deltar som entreprenørbedrift i de felles stedlige arbeidsmiljøutvalg på sokkelen.

Trinity viste til statistikk med lavt sykefravær.

Begge selskapene ga inntrykk av at det var gode renholdsrutiner og at valgt renholdshyppighet var høy. Selskapene informerte om at de på grunn av den høye renholdshyppigheten hadde valgt å bemanne forpleiningen høyere enn det som normalt er på tilsvarende innretninger.

Med bakgrunn i våre funn har vi gitt Trinity varsel om pålegg som følger:

Med hjemmel i styringsforskriften § 3 om styring av helse-, miljø- og sikkerhet og rammeforskriften § 58 om enkeltvedtak pålegges Trinity å sikre at styring av arbeidsmiljø ivaretar krav til systematisk oppfølging av arbeidsmiljøet for deres ansatte i petroleumsvirksomheten på norsk sokkel ihht norsk helse-, miljø- og sikkerhetslovgiving. Dette innebærer at Trinity må:

  • oppdatere og implementere sitt styringssystem for norsk sokkel for å ivareta norske krav til systematisk oppfølging av arbeidsmiljøet - jf rapportens kapittel 5.1.1,
  • opprette arbeidsmiljøutvalg – jf rapportens kapittel 5.1.2 og
  • knytte til seg nødvendig arbeidsmiljøkompetanse – jf rapportens kapittel 5.1.3.

Frist for å legge fram en forpliktende, tidfestet plan for å etterkomme pålegget settes til 1. april 2008. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Vi har bedt Trinity om å oversende oss eventuelle kommentarer til varslet innen 12. mars 2008.

Tilsynsrapporten er også oversendt til Stena. Vi har bedt om en redegjørelse hva selskapet vil gjøre for å rette opp forholdene påvist i rapporten som angår Stenas oppfølginsansvar.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Inger Anda, pressetalskvinne
E-post: inger.anda@ptil.no
Telefon: 970 54 064