Gå til hovedinnhold

Varsel om pålegg etter tilsyn med Odfjell Drillings vedlikeholdsstyringssystem

Tilsyn: I perioden 10.-12.3.2009 førte Petroleumstilsynet (Ptil) tilsyn med styringen av vedlikehold i Odfjell Drilling AS (ODAS), deriblant med bruken av økonomiske erfaringsdata i denne sammenhengen. Med bakgrunn i våre funn under tilsynet har vi gitt ODAS varsel om pålegg.


Bakgrunn for tilsynet
Ptil skal legge premisser for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå for helse, miljø og sikkerhet og gjennom dette bidra til å skape størst mulig verdier for samfunnet.

Oppfølgingen skal være systemorientert og risikobasert og komme i tillegg til næringens egen oppfølging.

Stortingsmelding nr. 7 (2001-2002) om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten kapittel 4.12.2 sier blant annet følgende om styring av vedlikehold:

”Myndighetene mener det er nødvendig å videreutvikle styringsmodeller for drift og vedlike¬hold i samarbeid med næringen, for å sikre et felles løft for å styrke kvaliteten av vedlikehol¬det i petroleumsvirksomheten gjennom blant annet videreutvikling av metoder og teknologier, kompetanseheving og forskning.”

Stortingsmelding nr. 12 (2005-2006) om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten påpeker i kapittel 5.4 at mangelfullt vedlikehold kan øke risikoen for storulykker, skader og uhell, og meldingen refererer til en heller omfattende gjennomgang av tilsynsrapporter som viser et relativt stort innslag av avvik fra regelverket. Blant annet mangler ved prioriteringen av vedlikehold, vurdering av kritiske forhold, oppfølging av midlertidig utstyr, utilfreds¬stillende dokumentasjon og utestående vedlikehold av sikkerhetskritisk utstyr. I noen tilfeller var heller ikke kompetansen i vedlikeholdsstyring tilstrekkelig.

Gjeldende krav til vedlikeholdsstyring er særlig gitt i aktivitetsforskriften og styringsfor¬skriften.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å

  • undersøke om ODAS utfører klassifisering av utstyr i overensstemmelse med gjeldende regelverk og anerkjente normer, jf. aktivitetsforskriften kapittel IX om vedlikehold,
  • vurdere ODAS’ bruk av denne klassifiseringen i styringen av vedlikeholdet,
  • undersøke i hvilken grad økonomiske erfaringsdata/kvalitetskostnader ved feil vedlikehold registreres og benyttes til å forbedre vedlikeholdsstyringen,
  • undersøke analysegrunnlaget for vedlikeholdsbeslutninger.

Resultat av tilsynet
Resultatene bygger på presentasjonen av elementer i ODAS’ styringssystemer og samtaler med utvalgt personell, først og fremst prosesseierne av vedlikeholdet, med påfølgende verifisering av styrende dokumenter og systemer for utføring av vedlikehold på selskapets innretninger i Norge.

Vi merket oss at det var satt i gang prosesser knyttet til forbedring og optimalisering av selskapets vedlikeholdsstyring, men ODAS oppfyller ikke alle kravene i regelverket til vedlikeholdsstyring.

En del av observasjonene våre er karakterisert som avvik, jamfør kategoriseringen i kapittel 5 i tilsynsrapporten, og gruppert under følgende hovedområder:

  • merking og klassifisering av systemer utstyr,
  • styring og dokumentering av den klassifiseringen som er utført,
  • bruk av klassifisering som grunnlag for valg og prioritering av vedlikehold,
  • avviksbehandling og dokumentering,
  • vedlikeholdseffektivitet,
  • styring av utestående vedlikehold, med mulige konsekvenser for styring av daglig drift.

I tillegg observerte vi en del forbedringspunkter.

Varsel om pålegg
Med bakgrunn i våre funn har vi gitt ODAS følgende varsel om pålegg:

Med hjemmel i rammeforskriften § 58 om enkeltvedtak, jf. aktivitetsforskriften kapittel IX om vedlikehold, jf. styringsforskriften § 13 om generelle krav til analyser, pålegges Odfjell Drilling å utarbeide en forpliktende og tidfestet plan for å sikre at det utføres nødvendig vedlikehold, deriblant klassifisering, utarbeiding av vedlikeholdsprogram og måling av vedlikeholdseffektivitet på alle innretninger under Odfjell Drillings ansvarsområde, både permanent plasserte og flyttbare.

Frist for å etterkomme pålegget settes til 15.5.2009. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Vi har bedt ODAS om eventuelle kommentarer til varslet innen 20.4.2009.
 

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064