Gå til hovedinnhold

Varsel om pålegg etter tilsyn med løfteinnretninger og løfteoperasjoner på Nyhamna

I perioden 14.-16.8.2006 førte Petroleumstilsynet (Ptil) tilsyn med Norsk Hydros styring med og oppfølging av løfteinnretninger og løfteoperasjoner på Ormen Lange - anlegget på Nyhamna i Aukra Kommune. Med bakgrunn i våre funn har vi gitt selskapet varsel om pålegg.


Nyhamna (kilde: Norsk Hydro)

Nyhamna

Bakgrunn for tilsynet

Vi førte tilsyn med grunnlag i midlertidig forskrift av 19.12.2003 om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer. Videre har tilsynet sin årsak i de mange hendelsene med bruk av løfteinnretninger som er rapportert.

Formål med tilsynet

Formålet med tilsynet var å verifisere samsvar med gjeldende regelverk innenfor områdene løfteutstyr og løfteoperasjoner, samt verifisere Norsk Hydros tiltak etter uønskede hendelser.

Resultat fra tilsynet

Basert på samtaler med personell i Norsk Hydro og hos noen av kontraktørene, samt andre tekniske observasjoner gjort under tilsynet, er det vår oppfatning at Hydros styringssystem som brukes for å påse at entreprenørene etterlever regelverkskrav innen området løfteoperasjoner og løfteutstyr er mangelfullt.

Andre avvik knytter seg blant annet til mangelfull godkjenning av løfteinnretninger, operasjon av mobilkran med påkrevd sikkerhetsutstyr ute av funksjon, manglende brukerdokumentasjon og samsvarserklæring/sertifikat på løfteinnretning og manglende dokumentasjon på årlige kontroller av slikt utstyr.

Vi har imidlertid merket oss at Hydro i sin organisasjon har knyttet til seg to personer med spesialistbakgrunn og som følger opp kontraktørenes bruk av løfteutstyr.

Vi har gitt selskapet varsel om pålegg som følger:

Med hjemmel i midlertidig forskrift om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land § 51, jf. §§ 10 og 11 om styringssystem, jf HMS-forskriften § 5 nr 1 og midlertidig forskrift § 36 om prosedyre, jf § 4 om hvem forskriften retter seg mot, andre ledd, pålegges Norsk Hydro å:

Gjennomgå effektiviteten av og forbedre styringssystemet som brukes for å påse at entreprenørene etterlever regelverkskrav innen området løfteoperasjoner og løfteutstyr, slik at forskriftens krav ivaretas. Jf rapportens punkt 5.1.1.

Frist for å etterkomme pålegget settes til 1.12.2006. Vi ber om å bli informert når pålegget er etterkommet.

Vi har bedt Norsk Hydro å oversende oss eventuelle kommentarer til varslet innen to uker etter mottak av vårt brev.

Lenke:

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Inger Anda, pressetalskvinne
Telefon: 970 54 064
E-post:
inger.anda@ptil.no