Gå til hovedinnhold

Varsel om pålegg etter tilsyn med HMS-styring på Ocean Vanguard

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 21.-24.2.2006 tilsyn mot Diamond Offshore Netherlands BV (Diamond) i forbindelse med boreaktiviteten med Ocean Vanguard. Aktiviteten ble gjennomført mot Diamonds styringssystem og innretningens tekniske og operasjonelle forhold under aktivitet for ExxonMobil på Wishbone. På bakgrunn av våre funn under tilsynet har vi gitt varsel om pålegg til Diamond.


Bakgrunn for tilsynet

Bakgrunnen for tilsynsaktiviteten er utstedelse av (SUT) til Diamond 2.7.2004 for Ocean Vanguard og ExxonMobils samtykke for bruk av innretningen.

Samtykket gis blant annet på bakgrunn av dokumentasjon knyttet til SUT for innretningen, med de forutsetninger og forpliktelser samsvarsuttalelsen representerer for boreentreprenøren.

Diamond har kun Ocean Vanguard i operasjon på norsk sokkel. Driften av innretningen ble overtatt fra Smedvig (West Vanguard) i 2004 og opereres av egen driftsorganisasjon i Norge, men med felles støttefunksjoner fra selskapets organisasjon i Aberdeen og Houston.

Formål med tilsynet

Formålet med tilsynsaktiviteten var å verifisere at Diamond ivaretar kravene til HMS-styring i forbindelse med boreaktiviteten med Ocean Vanguard.

Dette inkluderer blant annet risikoreduksjon og risikoforståelse, oppfølging av interne mål og strategier, oppfølging av hendelser, teknisk tilstand/vedlikehold, avviksbehandling, interne revisjoner samt hvordan selskapet ivaretar hovedbedriftsansvaret og kravene til kompetanse og opplæring.

Resultat fra tilsynet

Det fremkom under tilsynet at det har skjedd forbedringer i HMS-arbeidet de siste månedene på alle nivåer i organisasjonen.

Samtidig registreres avvik innen noen viktige områder som ble gjennomgått og verifisert under tilsynet. Dette gjør at en del styringsmessige forhold må gjennomgås og ytterligere forbedringstiltak må iverksettes for oppnå full overensstemmelse med HMS-regelverket.

Det ble under tilsynet registrert avvik knyttet til følgende forhold:

 • Selskapets interne håndtering og oppfølging av avvik og unntak.

 • Selskapets vedlikeholdsstyringssystem.

 • Selskapets system for intern oppfølging og forbedring.

 •  

Det ble i tillegg avdekket forbedringspotensial innen følgende områder:

 • Kjennskap til regime for SUT og regelverk.
 • Selskapets mål og strategier for 2006.
 • Selskapets styringssystem GEMS og bruk av interne prosedyrer.
 • Kompetanse og opplæring.
 • Arbeidstakermedvirkning.
 • Restitusjon og hvile.
 • Sveiseutstyr.
 • Rømningsveier.

På bakgrunn av våre funn under tilsynet har vi gitt følgende varsel om pålegg til Diamond Offshore:

1. Med hjemmel i styringsforskriften § 20 om avviksbehandling pålegges Diamond Offshore Netherlands B.V. å implementere et avviksbehandlingssystem som ivaretar forskriftens krav, jf. rapportens kapittel 5.1.1

Frist for å etterkomme pålegget settes til 3.5.2006. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

2. Med hjemmel i aktivitetssforskriften § 42 om vedlikehold og § 44 om vedlikeholdsprogram pålegges Diamond Offshore Netherlands B.V. å sørge for at vedlikeholdssystemet ORION inkluderer alt utstyr på innretningen og at utstyr og systemer blir vedlikeholdt i henhold til selskapets krav, jf. rapportens kapittel 5.1.2. Sikkerhetskritisk utstyr skal prioriteres.

Frist for å etterkomme pålegget settes til 31.5.2006. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

3. Med hjemmel i styringsforskriften § 21 om oppfølging pålegges Diamond Offshore Netherlands B.V. å implementere nødvendige korrigerende tiltak i styringssystemet slik at selskapets oppfølgingsaktiviteter bidrar til å hindre de svakheter, feil og mangler som er påpekt i rapporten, jf. rapportens kapittel 5.1.3.

Frist for å etterkomme pålegget settes 23.6.2006. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Vi har bedt selskapet om å oversende oss eventuelle kommentarer til varslet innen 3.4.2006.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Inger Anda
Pressetalskvinne
E-post:
inger.anda@ptil.no
Telefon: 970 54 064