Gå til hovedinnhold

Varsel om pålegg etter tilsyn med Heidrun

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 13.-30.5.2008 tilsyn med StatoilHydro (SH). Tilsynet var knyttet til styring av helse, miljø og sikkerhet (HMS) og bruk av integrerte operasjoner (IO) i bore- og brønnaktiviteter på Heidrun. Med bakgrunn i våre funn har vi gitt SH varsel om pålegg.


Vi førte tilsyn med bore- og brønnorganisasjonen på land med påfølgende verifikasjon på innretningen Heidrun TLP (Tension Leg Platform, bildet).

Heidrun TLP (kilde: StatoilHydro)

 Tilsynet omfattet følgende forhold:

  • Ansvar og roller knyttet til styring av HMS.
  • Bruk av integrerte operasjoner i bore- og brønnaktiviteter.
  • Analyser, vurderinger og beslutningsunderlag ved design av arbeidsprosesser.
  • Bruk av ny teknologi som bidrag til likeverdig eller bedret HMS-nivå.
  • Gjennomføring av endringsprosesser i bore- og brønnaktiviteter.
  • Utvikling og forbedring av prosedyrer og operasjonsplanlegging.
  • Personellkompetanse og -kapasitet.
  • Tekniske forhold på Heidrun TLP

Bakgrunn for tilsynet
Tilsynet ble ført med bakgrunn i Ptils hovedprioritering om HMS i integrerte operasjoner og prioriteringer for fagområdet ”Boring og brønnteknologi” vedrørende bruk av IO i bore- og brønnaktiviteter. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) kan bidra til bedret HMS, men kan også tilføre nye risikomomenter i aktivitetene på sokkelen. Ptil vil være en pådriver for at IO og IKT tas i bruk for å forbedre de systemer og arbeidsprosesser som inngår i HMS-styringen i selskapene. 

Endringsprosesser skal gjennomføres på en god måte, og hensynet til HMS må være en driver for utviklingen av nye løsninger. Dette gjelder spesielt for sikkerhetskritiske arbeidsprosesser og tekniske systemer som omfatter kritiske operasjoner på innretningene.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å verifisere hvordan Heidrun-organisasjonen benytter samhandlingsteknologi ved styring av HMS i bore- og brønnaktivitetene.

Resultat av tilsynet
For Heidruns bore- og brønnorganisasjon begrenset IO seg i hovedsak til videomøter med deling av informasjon på storskjerm.
 
SH hadde under tilsynet et pågående oppgraderingsprosjekt av bore- og brønnmodulen på innretningen. Det fremkom at det var utfordringer i forbindelse med fremdrift i prosjektet i boreområdet. Den nye boreinstrumenteringen var under utprøving og ble gradvis tatt i bruk. Det var vårt inntrykk at innkjøringen av dette utstyret er krevende for innretningen, men at boreutstyret etter oppgraderingen vil gi vesentlig bedre arbeidsforhold i boreområdet.

Det ble registrert avvik fra regelverkskrav vedrørende styring av oppgraderingsprosjektet, utforming av borekabin og instrumentering i boreområdet, prosedyrer og for utstyr for fjernoperering av rør og arbeidsstrenger.

Videre var det noen forhold med potensial for forbedring vedrørende sannsynlighet for feilhandlinger, gjennomføring av analyser og beslutningsgrunnlag, opplæring av personellet, tilgang til styrende dokumenter og for løfteoperasjoner.

Varsel om pålegg
Med bakgrunn i våre funn har vi gitt SH varsel om pålegg som følger:

”Med hjemmel i rammeforskriften § 58 om enkeltvedtak, jf. styringsforskriften § 3 om styring av helse, miljø og sikkerhet og styringsforskriften § 8 om beslutningsunderlag og beslutningskriterier, pålegges StatoilHydro ASA å gjennomgå oppgraderingsprosjektet for Heidrun TLP og identifisere forbedringsområder vedrørende ansvarsforhold og styring for derved å sikre erfaringsoverføring til fremtidige oppgraderingsprosjekter i bore- og brønnområder, jf. avvikene i rapportens kapittel 5.1.1.
 
Med hjemmel i rammeforskriften § 58 om enkeltvedtak, jf. innretningsforskriften § 4 om utforming av innretninger og styringsforskriften § 3 om styring av helse, miljø og sikkerhet, tredje ledd, pålegges StatoilHydro ASA å rette opp eller kompensere for manglene i borekabin, ferdigstille instrumenteringen samt prosedyrene for boreutstyret på Heidrun TLP, jf. avvikene i rapportens kapittel 5.1.2 og 5.1.3.

Når det gjelder ferdigstilling av prosedyrene settes fristen til 1.8.2008. Frist for å etterkomme det øvrige pålegget settes til 1.12.2008. Resultatet etter gjennomgangen av oppgraderingsprosjektet skal presenteres for Petroleumstilsynet.”

Vi har foreslått et møte med SH i uke 49. Vi har bedt selskapet om eventuelle kommentarer til varselet innen 30.7.2008.

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064