Gå til hovedinnhold

Varsel om pålegg etter tilsyn med forbygging av hydrokarbonlekkasjer på Valhall

Petroleumstilsynet har gjennomført tilsyn med forebygging av hydrokarbonlekkasjer på Valhall-feltet (bildet). Tilsynet påviste to avvik fra regelverket, hvorav det ene er av en slik karakter at vi varsler om pålegg.


Den 18.5. og 19.5. samt i perioden 31.5.-2.6.2005 gjennomførte vi tilsyn med BP sin oppfølging og forebygging av hydrokarbonlekkasjer på Valhall feltet. Tilsynet inkluderte både samtaler med personell i landorganisasjonen og besøk på Valhall feltet.

Bakgrunn for tilsynet
Hydrokarbonlekkasjer er en av de hendelsestypene som gir størst bidrag til risiko for tap av liv ved storulykker, og vi fokuserer på denne storulykkesrisikoen gjennom denne typen tilsyn overfor flere operatører.

OLF sitt gasslekkasjereduksjonsprosjekt (GaLeRe) har etablert en målsetning om 50 prosent reduksjon av antall hydrokarbonlekkasjer >0,1 kg/s på norsk sokkel innen utgangen av 2005. Dette prosjektet har også gitt en rekke anbefalinger knyttet til reduksjon av risiko for hydrokarbonlekkasjer, og vi ønsker å følge opp hvordan operatørene arbeider med disse anbefalingene.

Vi har også fokusert på overvåkning av diffuse hydrokarbonlekkasjer i dette tilsynet.

Mål med tilsynet
Det er svært mange elementer som er viktige i forhold til å forbygge hydrokarbonlekkasjer. I dette tilsynet har vi primært fokusert på oppfølging av hendelser og bruk av hendelseshistorikk i forebyggende arbeid.

Våre målsetninger med tilsynet er følgende:

  • Å verifisere at BP sikrer at hendelser som involverer hydrokarbonlekkasjer på Valhall følges opp i henhold til BP sine interne krav og gjeldende regelverk.
  • Å få en oversikt over hvordan BP bruker erfaringer fra hendelser i det forebyggende sikkerhetsarbeidet, og vurdere dette opp mot gjeldende regelverk.

Resultat av tilsynet
Det er identifisert et avvik knyttet til at det etablerte systemet for vedlikehold av driftsdokumentasjon ikke følges opp i tilstrekkelig grad til at driftsdokumentasjonen til enhver tid er oppdatert i papirarkivene på feltet. Det er også identifisert et forbedringsområde som går på å vurdere hensiktsmessigheten av det etablerte systemet for slikt vedlikehold av driftsdokumentasjon.

Det er avdekket et avvik som gjelder samlet oversikt over aktive avvik på feltet, samt et forbedringspunkt som går på registrering av avvik.

BP har introdusert en lekkasjelogg på Valhall hvor alle hydrokarbonlekkasjer skal registreres. Diffuse lekkasjer som ikke krever umiddelbart tiltak skal overvåkes og status registreres løpende i lekkasjeloggen. Dette ser ut for å være et nyttig verktøy for å fange opp eventuell utvikling av diffuse hydrokarbonlekkasjer.

BP har introdusert et system kalt GRACE hvor ulike hendelsesforløp beskrives og illustreres. Det beskrives også feilårsaker og konsekvens av hendelsen. Det inngikk eksempler på hendelser knyttet til hydrokarbonlekkasjer i dette systemet. Dette systemet brukes til en viss grad i forbindelse med planlegging av arbeid på installasjonene, og oppleves som nyttig for å fokusere på faremomenter og øke risikoforståelsen i organisasjonen.

Det er opprettet en hydrokarbonlekkasjegruppe i landorganisasjonen som blant annet har som mandat å trende og analysere data fra hydrokarbonlekkasjer for å forstå årsaksbildet i forhold til slike hendelser. Det er vårt inntrykk at denne gruppen foreløpig ikke har hatt prioritet på dette arbeidet, og at den hittil stort sett har hatt fokus på å følge opp anbefalingene fra OLF sitt gasslekkasjereduksjonsprosjekt (GaLeRe).

Vi har sett eksempler på at BP Norge har vært aktive i forhold til å bruke erfaringer fra andre operatørers hendelser. Det er implementert tiltak som resultat av hendelse med dødsfall på det Shell-opererte Brent Bravo-feltet på britisk sokkel i 2003.

Det er videre identifisert forbedringspunkter som gjelder bruk av hendelseshistorikk i det forebyggende arbeidet samt måling av effekt av tiltak etter hendelser.

Varsel om pålegg
Tilsynet påviste to avvik fra regelverket. Det ene er av en slik karakter at vi varsler følgende pålegg:

Med hjemmel i aktivitetsforskriften § 18 om oppstart og drift av innretninger pålegges BP å sørge for at styrende driftsdokumenter ? inkludert P&ID og C&E diagrammer ? holdes ved like på en måte som sikrer at disse dokumentene til enhver tid foreligger i oppdatert versjon og er kjent av driftspersonellet. Pålegget omfatter også å identifisere årsaken(e) til at eksisterende system for oppdatering av driftsdokumentasjon i dag ikke etterleves fullt ut i Valhall organisasjonen.

Frist for å gjennomføre de pålagte aktivitetene settes til tre uker etter at pålegget er gitt. Beskrivelse av gjennomførte tiltak skal gis til Petroleumstilsynet enten i form av et brev eller gjennom et møte.

Eventuelle kommentarer til varselet må være oss i hende innen 15.7.2005.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Inger Anda,
Pressetalskvinne
Telefon: 970 54 064
E-post: inger.anda@ptil.no


Lenke: Brev med varsel om pålegg