Gå til hovedinnhold

Varsel om pålegg etter gransking av oljeutslipp på Draugen

Petroleumstilsynet (Ptil) har gjennomført gransking av hendelsen som skjedde på Draugen den 10.1.2008 og som medførte utslipp av om lag 6 m3 olje til sjø. Med bakgrunn i våre funn under granskingen har vi gitt varsel om pålegg til A/S Norske Shell (Shell) og Teekay Shipping Norway AS (Teekay).


I forbindelse med lasting av olje fra Draugen til tankfartøyet Navion Scandia den 10.1.2008 oppstod en uønsket hendelse som resulterte i at lasteslangen ble brutt. Dette førte til akutt utslipp av om lag 6 m3 olje til sjø.

Operatør for Draugen er A/S Norske Shell og tankfartøyet eies og opereres av rederiet Teekay Shipping Norway AS.

Shells beredskapsorganisasjon har håndtert situasjonen i tråd med sine etablerte rutiner. Tilsvarende gjelder for tankrederiet og deres varsling og beredskapsmessige håndtering i innledende fase av hendelsen.

Hendelsen medførte ingen direkte fare for personell om bord på Navion Scandia eller Draugen.

Vår gransking har avdekket syv avvik fra regelverkskrav. To av disse relateres til Shells mangelfulle ivaretakelse av operatørens påseplikt samt mangelfull styring og oversikt over kontraktsforhold.

Hos Teekay har vi funnet avvik innen vedlikeholdsstyring, kompetansestyring, oppfølging etter hendelser med bøyelasting og bruk av sikkerhetskritisk informasjon, styring av endringer og ledelsesoppfølging.

Vi har gitt Shell varsel om pålegg som følger:
Med hjemmel i styringsforskriftens § 3 om styring av helse, miljø og sikkerhet og rammeforskriftens § 5 om ansvar etter denne forskrift første og andre ledd, jf. rammeforskriften § 58 om enkeltvedtak, pålegges A/S Norske Shell å identifisere og gjennomføre nødvendige forbedringer i selskapets styring av lasteoperasjoner.

Shell skal også vurdere om det er andre relevante forhold enn de som er beskrevet i vedlagte rapport som bør danne grunnlag for dette forbedringsarbeidet.

Frist for å gjennomføre pålegget settes til 1.7.2008. Vi skal ha melding når pålegget vurderes å være etterkommet.

Teekay har fått følgende varsel om pålegg som er basert på granskingene av oljeutslipp både på Draugen og Statfjord:
Med hjemmel i styringsforskriftens § 3 om styring av helse, miljø og sikkerhet og rammeforskriftens § 5 om ansvar etter denne forskrift første ledd, jf. rammeforskriften § 58 om enkeltvedtak, pålegges Teekay Shipping Norway a.s. å identifisere og gjennomføre nødvendige forbedringer i selskapets planlegging og gjennomføring av lasteoperasjoner spesielt når det gjelder styringssystemet knyttet til vedlikehold og kontroll av bauglastesystemet (BLS).

Frist for å gjennomføre pålegget settes til 1.7.2008. Vi skal ha melding når pålegget vurderes å være etterkommet.

Vi har bedt om eventuelle kommentarer til begge varsel om pålegg innen 20.4.2008.

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064