Gå til hovedinnhold

Varsel om pålegg etter gransking av livbåthendelser på Veslefrikk B og Kristin

Petroleumstilsynets (Ptils) gransking av livbåthendelser på Veslefrikk B og Kristin i desember 2008 og januar 2009 har avdekket flere brudd på regelverket. Som følge av dette har vi gitt varsel om pålegg til StatoilHydro.


Ved test av fritt-fall-livbåter av type FF1000S på innretningene Kristin og Veslefrikk B i desember 2008 og januar 2009, ble det avdekket problemer med å løse ut livbåtene.

Hendelsene førte til at livbåtene av denne typen på begge innretningene ble tatt ut av drift 7. Januar 2009, med etterfølgende nedbemanning på Veslefrikk B, og nedbemanning og produksjonsstans på Kristin.

Feilene som ble avdekket under testing har ikke ført til skader på mennesker eller miljø. De potensielle konsekvensene, dersom det hadde vært nødvendig å evakuere innretningen(e) ved bruk av livbåter i perioden mellom siste test av livbåtene og frem til at de ble tatt ut av drift, er vurdert til å kunne ha blitt alvorlig skade eller tap av liv. Dette vil naturligvis avhenge av situasjonen som eventuelt hadde forårsaket behovet for evakuering.

Granskingen har blant annet avdekket følgende kritikkverdige forhold:

 • Mangelfull eller feil utforming av utløserarrangementet FFH13.
 • Mangelfull styring av aktivitetene med utskifting og utbedring av livbåtene på Kristin og Veslefrikk B. Styring av aktivitetene er ikke tilstrekkelig ivaretatt.
 • Mangelfull erfaringsoverføring som grunnlag for forbedringstiltak. Verken operatøren eller produsenten har brukt tilgjengelig kunnskap om kjente svakheter ved utløserarrangementet FFH13 på en måte som ivaretar krav til systematisk innhenting, bearbeiding og bruk av erfaringsdata.
 • Mangelfull ivaretakelse av påseansvar. Mangelfull oppfølging av leverandøren for å sikre etterlevelse av krav i HMS-forskriftene.
 • Mangelfull vurdering og analyse. Endringer er gjennomført uten at risikoen forbundet med de nye livbåtene, som et helhetlig evakueringssystem, er analysert.
 • Mangelfull oppfølging av sikkerhetskritiske feil.
 • Mangelfullt test- og vedlikeholdsprogram.

Se granskingsrapporten for utdypende beskrivelse.

Med bakgrunn i granskingsrapporten varsles StatoilHydro om følgende pålegg (se oversendelsesbrev for utdypende beskrivelse og hjemmelsgrunnlag):

 • Skifte ut utløsningsarrangementet for fritt-fall-livbåt FF1000S.
 • Sikre at styring av livbåtprosjekter er i henhold til regelverkets krav.
 • Etablere interne krav og spesifikasjoner for livbåtsystemer.
 • Gjennomføre en helhetlig vurdering av alle livbåtsystemer som er i bruk på selskapets innretninger på norsk sokkel.

Frist for å etterkomme pålegget settes til 1.11.2009. Vi skal ha melding når pålegget er etterkommet.

Rapporten inneholder avvik i tillegg til de som det varsles om pålegg for, jf rapportens kapittel 6. Vi ber om en redegjørelse for hvordan avvikene vil bli håndtert innen 1.6.2009.

I tillegg ønsker vi innen samme dato en tilbakemelding på hvordan StatoilHydro vil forholde seg til sertifikater for livbåtsystemer, samt hvordan man ved bestilling av fritt-fall-livbåter har imøtekommet krav til å dokumentere samsvar med forskriftens krav om at personell på innretninger skal kunne evakueres raskt og effektivt til et sikkert område under alle værforhold.

PS: Granskingsrapporten vil bli oversatt til engelsk og publisert på Ptils nettsted så raskt som praktisk mulig.

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064