Gå til hovedinnhold

Utfordrer til satsing på brønnintegritet og forankring

Petroleumstilsynet ber OLF og Rederiforbundet om å rette særlig innsats mot å redusere risikonivået innen brønnintegritet og forankring. Målet er å forbedre HMS-nivået tilsvarende effekten av hydrokarbonlekkasjeprosjektet - som industrien etablerte i 2003.


I samråd med Sikkerhetsforum har Petroleumstilsynet tatt initiativ til to satsingsområder med klart potensial for HMS-forbedring:

Brønnintegritet og forankring er blant de større bidragsyterne til storulykkespotensialet, og vil kreve særskilt søkelys og konkrete tiltak i tiden som kommer. Generell erfaring fra tilsynsvirksomhet og Risikonivåprosjektet er bakgrunnen for å peke ut områder med klart behov for oppfølging fra både petroleumsindustrien og myndighetenes side.

Forankring
De siste årene har det vært en økning i antallet alvorlige hendelser knyttet til forankringssystemer. Risikonivåprosjektet viser også en økning i 2006, både i forhold til utrausing av og brudd i ankerliner.

Ptil ser behov for en generell standardheving i næringen, og utfordrer Norges Rederiforbund til å formulere mål og gjennomføre aktiviteter som viser målbar forbedring.

En oppsummering Ptil la fram i 2005, tydeliggjør at forankringshendelser både skyldes sviktende organisering av arbeid og ansvar, mangelfull opplæring av involvert personell, og svikt i det tekniske utstyret.

Kvalitetsheving på opplæring og kompetanse, samt økt forståelse for viktigheten av den enkeltes arbeid, er avgjørende for en forbedring. Bedre systemer for oppfølging og drift - og en mer aktiv holdning til verifikasjon av tjenester som blir utført av underleverandører, er også nødvendig.

Brønnintegritet
Hver femte brønn som Ptil har undersøkt i en omfattende studie (2006) viser usikkerhet og svakheter i brønnintegritet. Studien avdekker blant annet at injeksjonsbrønner og brønner boret på 1990-tallet er overrepresentert i forhold til svakheter i brønnintegriteten.

Dette har konsekvenser både for sikkerhet og utvinningsgrad/økonomi. Ptil ser behov for en langt bedre totaloversikt over helsetilstanden til brønnene på norsk sokkel. En slik oversikt vil også være nødvendig for å iverksette forbedringstiltak.

I dagens Risikonivåprosjekt er oppfølgingen av brønnintegritet begrenset til de periodene hvor det foregår operasjoner i brønnen - i selve borefasen eller i forbindelse med brønnvedlikehold og intervensjon.

Det er allerede startet et konstruktivt samarbeid med industrien, hvor behovet blant annet er å utvikle indikatorer som på en bedre måte dekker hele brønnens levetid. Samlet sett vil dette gi et langt bedre grunnlag for å vurdere sikkerheten i brønnene.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Inger Anda, pressetalskvinne
E-post: inger.anda@ptil.no
Telefon: 970 54 064