Gå til hovedinnhold

Uryddig om dykkerfartøy og Ptils rolle

I oppslag i media har det blitt påstått at Ptil er for passive når det gjelder tilsyn med dykkerfartøy på norsk sokkel. Framstillingen er uryddig og unyansert. Vårt ansvarsområde er klart definert, og vi fører tilsyn i tråd med regelverket og de fullmakter vi er delegert.


Ptil har myndighetsansvar for sikkerhet, beredskap og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten.

Avisen Stavanger Aftenblad har i en artikkelserie tatt opp forhold knyttet til grensedragning mellom petroleumsvirksomhet og sjøfart, og om arbeidsmiljølovens virkeområde på såkalte flerbruksfartøy, herunder dykkerfartøy.

Ptil er ikke passive
I avisen påstås det blant annet at Ptil er for passive når det gjelder å føre tilsyn på dykkerfartøy, og at vi burde føre tilsyn ut over det som i dag er vårt ansvarsområde.

Argumentasjonen faller på sin egen urimelighet.

Vårt ansvarsområde er klart definert, og vi kan ikke føre tilsyn uten hjemmel i regelverket eller ut over de fullmakter vi er delegert.

På dykkerfartøy er vårt tilsynsansvar avgrenset til dykkere og personell som er tilknyttet dykkeoperasjonen. Vi har ikke tilsynsansvar for maritimt mannskap eller operasjon av fartøyet, dette reguleres av flaggstatslovgivningen.

Krav til skriftlig kontrakt
Avisen hevder at Ptil kunne gått lenger når det gjelder å føre tilsyn med lønns- og arbeidsvilkår i dykkerpersonellets arbeidskontrakter.

Det har vi ikke myndighet til.

Regelverket krever at dykkepersonell skal ha skriftlig arbeidsavtale når de skal jobbe på norsk sokkel. Dette er noe vi ser på blant annet i forbindelse med behandling av søknader om samtykke til bemannede undervannsoperasjoner.

Lønns- og arbeidsvilkår i kontraktene er derimot et privatrettslig anliggende, og er ikke noe vi har myndighet til å se på.

Vår oppfølging av dykking omfatter blant annet regelverksutvikling, revisjoner og verifikasjoner, behandling av dokumentasjon i forbindelse med samtykkesøknader, møter med aktører og deltakelse i nasjonale og internasjonale industri- og myndighetsfora.

Politisk behandling

På oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet leverte Ptil i 2016 en grundig redegjørelse for bruken av såkalte flerbruksfartøy (herunder dykkerfartøy) på norsk sokkel.

Rapporten beskrev situasjonen med hensyn til såkalte flerbruksfartøy og pekte på eventuelle gråsoner som måtte finnes i dagens regelverk.

Rapporten om flerbruksfartøy inngår nå i den politiske behandlingen av saken.