Gå til hovedinnhold

Undersøker effekten av Ptils tilsyn

Ptil arbeider nå med å øke kunnskapen om hvilke tilsyn som gir mest effekt. Målet er å øke kvaliteten på våre tilsyn og øke bevisstheten om hvilke tilnærminger som kan gi best utbytte.


Vi vil gjerne vite om eksempler på Ptils tilsyn eller selskapenes egne oppfølgingsaktiviteter som har hatt god effekt. 

Skriv ned eksempler og erfaringer - og ikke minst hvorfor det hadde effekt - og send til:

Janne Haugland, Ptil
janne.haugland@ptil.no

 

- Vår viktigste oppgave som tilsynsetat er å vurdere om selskapene driver virksomheten forsvarlig og i tråd med regelverket, sier Ingvill Hagesæther Foss, tilsynsdirektør i Ptil. - Samtidig er det en del av vårt mandat å bidra til målsetningen om at næringen skal være verdensledende på HMS. Vi ønsker at våre tilsynsaktiviteter skal bidra til en positiv effekt på HMS-nivået.

- Vi gjennomfører mange oppfølgingsaktiviteter i løpet av et år. De er forskjellige: Revisjonene står sentralt, men vi har også møteserier og aktiviteter som retter seg mot hele næringen samlet.Vi arbeider nå med å øke kunnskapen om hvilke tilsyn som gir mest effekt og hvordan vi best mulig kan utnytte ressursene våre.

Møter med operatørselskap, boreentreprenører og representanter fra andre tilsynsmyndigheter har gitt oss verdifull informasjon, både om hvordan selskapene opplever våre tilsyn og hvordan de selv følger opp observasjoner og funn vi gjør.

Vi har også gjennomført en større brukerundersøkelse om tilsyn, som har gitt oss økt innsikt i hvordan våre revisjoner blir oppfattet av næringen, hvilken effekt de har og mulige forbedringspunkt til senere tilsyn.

Undersøkelsen konkluderer med at selskapene i all hovedsak mener at vi gjennomfører tilsynene på en profesjonell og god måte. Samtidig blir det pekt på områder hvor det er potensiale for forbedring. En tilsvarende undersøkelse skal gjennomføres i etterkant av alle tilsyn i 2019.

Les mer: Brukarundersøking: - Profesjonelle og gode tilsyn

Nyttige erfaringer og kunnskap kan også høstes hos andre statlige etater, som Helsetilsynet og Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami).

Helsetilsynet avsluttet i 2018 i et fire år langt forskningsprosjektet hvor de undersøkte effekten av tilsyn i helsevesenet, mens Stami, i samarbeid med Arbeidstilsynet, akkurat har startet opp et forskningsprosjekt som skal belyse effektene av Arbeidstilsynets virkemidler.

Økt kvalitet
- Vår oppfølging skal komme i tillegg til selskapenes egen oppfølging, og det er selvsagt viktig for å oss at myndighetenes prioriteringer og ressursbruk har best mulig virkning og effekt. Målet er å øke kvaliteten på våre egne tilsyn, men også at selskapene blir mer bevisst på at de oppfølgingsaktivitetene de selv gjennomfører, er de rette.

Hagesæther Foss legger også vekt på at selskapenes egen oppfølging av sine aktiviteter er en sentral del av deres ansvar.

Alle aktører oppfordres derfor til å tenke gjennom hvordan deres egne aktiviteter kan planlegges og følges opp slik at de gir mest mulig effekt.

Oppfølging
- Tilsyn og oppfølgingsaktiviteter er svært ressurskrevende, enten det er vi som gjennomfører det eller det gjøres internt i selskapene.

- Vi ønsker alle å få mest mulig ut av aktivitetene. For å få til det, er det blant annet viktig å følge opp at tiltakene etter oppfølgingsaktiviteter faktisk blir gjennomført og virker etter hensikten. I tillegg er det Ptils erfaring at det er viktig å holde fast på ett tema over tid.

- Vi ser også at det er forskjell på hvordan selskapene tar tak avvik og forbedringspunkter som vi avdekker. Tiltakene som gjennomføres i selskapene, er avgjørende for om tilsyn får positiv effekt på HMS-nivået, sier Hagesæther Foss.