Gå til hovedinnhold

Tydelig talskvinne for HMS i petroleumsindustrien

- Sikkerhetsforum er en arena for å snakke om de store og viktige tingene. Her sitter de sentrale partene i industrien samlet, og dette gir mulighet for oppmerksomhet og problemløsninger, sier Sonja Tinnesand (bildet), forbundssekretær i Nopef* og nytt medlem av Sikkerhetsforum.


  • * Merknad: 4. september 2006 slo Nopef og Kjemisk forbund seg sammen til Fagforbundet for industri og energi (IE)

Hva synes du om Sikkerhetsforum - hvor du tross alt har vært en gjenganger siden starten i 2001?
- Sikkerhetsforum er en strålende og viktig arena. Forslaget om å etablere dette samarbeidsorganet kom fra Nopef i en situasjon hvor samarbeidet ikke fungerte. Målet med å opprette det var å få et godt grunnlag for tillit og samarbeide mellom alle partene i virksomheten, sier Tinnesand, som ble fast medlem i 2005 etter å ha vært stedfortreder for flere av NOPEFs representanter siden 2001.

- I Sikkerhetsforum er jeg opptatt av å bidra til at vi får de strategiske sakene opp på agendaen. Sikkerhetsforum er et konsensusforum hvor vi skal bli enige - enten om hvilke prosesser som må gjennomføres for å komme videre, eller direkte om forslag til konkrete løsninger på utfordringene. I HMS-arbeidet har vi ikke motsetninger som kan løses via forhandlinger og konflikter på samme måte som i tariffsaker, der noen vinner og noen taper. Hvis vi ikke sammen finner fram til hva som er best å gjøre, vil alle tape. Samtidig må vi erkjenne alles rett til å ha egne meninger.

- Sikkerhetsforum kan på sitt beste fungere slik at det ikke er noen forutbestemte "allianser" eller forutsigbare standpunkter i alle saker. Dermed er ikke situasjonen låst, og vi får nyttige og fruktbare meningsutvekslinger. Og ettersom alle deltakerne har like stor nytte av gode løsninger, er viljen til å komme videre sterk hos alle.

Sonja Tinnesand
- Utfordringene står i kø for industrien - og
derved også for Sikkerhetsforum. Vi må styrke
industriens evne til å se helheten - og ikke bare
fokusere på enkeltsaker, sier Sonja Tinnesand.
Hva ser du som Sikkerhetsforums viktigste rolle og funksjon?
- Den viktigste funksjonen til Sikkerhetsforum er å være den sentrale arenaen for trepartssamarbeidet. Dette ivaretar vi som kommer fra fagbevegelsen ved å være klare talspersoner for våre forbund og ved å ivareta medlemmenes interesser på en ryddig måte. Vi prøver å finne de gode kompromissene og løsningene hvor dette er mulig. Jeg opplever at det er gode relasjoner på tvers av industrien og på tvers av partstilhørighet.

- Sikkerhetsforum har en form som passer meg - du må kunne være klar og ryddig i argumentasjonen, overbevise andre og av og til stå beinhard på for å få fram synspunktene, for så gjennom ryddige og skikkelige diskusjoner å komme i mål med en omforent konklusjon. Samtidig er det sjølsagt en rekke saker hvor jeg synes at vi bruker vel mye krefter for å overbevise andre om HMS-utfordringene knytta til disse. Dette gjelder for eksempel samsovingsproblematikken hvor jeg av og til føler at vi snakker til veggen.

Hva ser du på som de største HMS-utfordringene?
- Utfordringene står i kø for industrien - og derved også for Sikkerhetsforum. Det virker som om vi ikke fullt ut klarer å ha en helhetlig tilnærming til HMS. Vi må styrke industriens evne til å se helheten - og ikke bare fokusere på enkeltsaker.

- Vi må også erkjenne at all virksomhet gir konsekvenser. Å snakke om null-visjoner er tilsløring av virkeligheten, i alle fall som styringsmål. Som retningsviser kan det være greit, men hvis noen tror at avansert industrivirksomhet kan drives uten risiko og uten konsekvenser, mener jeg de tar feil. Produksjon av olje og gass på norsk sokkel er en komplisert virksomhet, med mange aktører, avansert teknologi og rimelige tøffe naturgitte rammer.

- Disse faktorene påvirker risikoen. Det gjelder å se helheten i det vi holder på med og se på trender og utviklingstrekk i et langsiktig perspektiv. Og ikke minst se risikoen for langtidsvirkninger av det som skjer. Det er ikke mindre alvorlig at tjuefem personer dør av skader og belastninger i et langsiktig perspektiv - enn at noen dør umiddelbart som følge av en enkelthendelse.

- Vi må også få fram en forståelse at det er ikke akseptabelt at folk med fysisk tunge yrker som for eksempel forpleining og vedlikehold er ferdige med det gode livet etter at de er ferdige offshore. Å gå fra jobb til uføretrygd, er det alt for mange som gjør. Det er for enkelt for selskapene å få folk over på uføretrygd og la staten overta det økonomiske ansvaret for dem. Det er jo ganske utrolig at en så kompetent og ressurssterk næring ikke har utvikla styringsmekanismer for å styre virksomheten i et helhetsperspektiv.

- Det er i dette perspektivet jeg opplever at Sikkerhetsforum er en ressurs sammen med fagbevegelsen, tillitsmanns- og VO-apparatet og Samarbeid for Sikkerhet, sier hun.

Engasjementet ditt er stort - hvor tar du dette fra?
- Engasjement i betydningen at jeg tar aktivt del i mange diskusjoner og på mange områder, kommer vel bare av at det er det som er jobben min. Representanter for interesseorganisasjoner har som oppgave å være engasjert.

- Hvis du med engasjert mener at jeg framstår som høyrøsta og følelsesstyrt så er det et litt feil bilde, selv om jeg skjønner hvor det kommer fra. Jeg er egentlig analytisk og tenker alltid grundig gjennom ting og skaffer meg rikelig kunnskap og informasjon før jeg går inn i situasjoner og tar stilling til saker. Men jeg veit jeg har ord på meg for å være litt for tydelig når jeg sier i fra. Og slikt rykte får man jo ikke uten grunn!

Sonja Tinnesand
- De ti siste åra hvor jeg har jobba med helse,
miljø og sikkerhet i petroleumsindustrien, har
gitt en faglig trygghet som gjør at jeg kan si
at jeg veit og kan.
Du har viktige verv i SV lokalt og sentralt i tillegg til jobben i Nopef - hvordan mestrer du balansegangen mellom roller?
- Jeg prøver å være helt tydelig i alle sammenhenger med hensyn til hvilken rolle eller "hatt" jeg har på når jeg uttaler meg. Men det er klart det finnes overganger. Som forbundssekretær i NOPEF er det jobben min å mene noe om både helhet og enkeltsaker innenfor HMS i virksomheten, ut fra NOPEFs vedtatte mål og politikk. Ellers lar jeg være å fronte saker der SV og NOPEF er klart uenige, for å unngå å bli oppfattet feil. Som medlem i SVs sentralstyre skal jeg mene noe om det meste av norsk politikk, og det er sjelden et problem at disse to rollene kolliderer, i alle fall utad.

Du har en lang yrkeskarriere bak deg fra tida før og etter du ble utdannet ved bibliotekhøgskolen, hele tida politisk aktiv - fram til der du er i dag med ett bein i sentralpolitikken og et annet i fagbevegelsen
Alt jeg har holdt på med de siste tretti åra, har gitt meg erfaring og kunnskap og ikke minst lært meg det politiske håndverket, som jeg kan godt.

De ti siste åra hvor jeg har jobba med helse, miljø og sikkerhet i petroleumsindustrien, har gitt en faglig trygghet som gjør at jeg kan si at jeg veit og kan. Med Nopef sine over nitten tusen medlemmer i ryggen, sammen med resten av LO-systemet - så gir det en enorm styrke og trygghet for den faglige profilen jeg er med på å forme.

Du framstår som en tydelig debattant og folketaler, men samtidig kan du ikke skjule en varme og følsomhet for enkeltskjebner
- Jeg liker å snakke om politiske og faglige saker til store forsamlinger. Jo større, jo bedre. Det er veldig OK å være med på store diskusjoner i viktige fora som Sikkerhetsforum eller SVs landsstyre. På den annen side kunne jeg aldri hatt et yrke hvor jeg jobbet direkte med enkeltmennesker. Jeg er ingen omsorgsperson, konstaterer hun.

- For mye nærhet med enkeltmennesker ville ete meg opp. Jeg må greie å abstrahere og rasjonere på hva jeg kan ta inn over meg. Sjølsagt blir jeg rørt og berørt av å se unger i gatene i Nablus som kaster stein på israelske tanks - og blir møtt av maskingevær! Eller av å snakke med folk som har mista helse og jobb i ei ulykke. Jeg kan bli rasende eller på gråten. - Og jeg må ha en viss avstand til slike følelser for å gjøre en skikkelig jobb.. Ferdig med det!

Slik avslutter hun samtalen, på sin avvæpnende måte når vi kommer inn på personen Sonja. Det er ingen tvil om at saken kommer først. Uansett.