Gå til hovedinnhold

Tverr-nasjonal organisering på norsk sokkel - konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet

Petroleumstilsynet har utarbeidet en fagrapport på grunnlag av tilsyn med fire operatørselskap på norsk sokkel. Målet har vært å få mer kunnskap om hvorfor og hvordan internasjonale selskaper har valgt å organisere sin virksomhet, og hvilke konsekvenser dette kan få for helse, miljø og sikkerhet.


Tilsynet ble gjennomført mot BP Norge, ConocoPhillips, ExxonMobil og Norske Shell i februar/mars 2007.

Et sentralt spørsmål har vært hvilke forutsetninger, behov, strategier og mål som ligger til grunn for selskapenes valg av organisasjon og utforming av roller og ansvar. Vi har også sett på hvordan selskapene har forsikret seg om at lokale styringsmessige forutsetninger, herunder myndighetskrav, føringer fra Stortingsmeldinger og partssamarbeid og medvirkning mv er tatt inn som en del av selskapets policy i den tverrnasjonale forretningsenheten.

Rapporten er en anonymisert oppsummering av hovedobservasjoner.

Bakgrunn
Mange store internasjonale operatør- og entreprenørselskap har ut fra ulike motiver etablert såkalte "tverrnasjonale forretningsenheter"/regionale hovedkontorer ("crossborder").

Det kan være ulike behov som ligger bak slik organisering, dette kan være behov for spesialisering, krav om effektiv og fleksibel bruk av ressursene på tvers av ulike land samt innføring og bruk av ny teknologi og integrerte arbeidsprosesser som kan understøtte sentraliserte beslutnings- og driftsfunksjoner.

Arbeidsdelingen mellom de ulike lokale/nasjonale organisasjonsenhetene og moderkonsernet, hvordan beslutnings-, planleggings- og driftsfunksjoner organiseres og følges opp gjennom ulike rapporterings- og oppfølgingssystemer samt anvendelse av globale kontrakter er forhold som er av stor interesse å undersøke i lys av nasjonale rammebetingelser for virksomhet på norsk sokkel.

Fellestrekk
Tverr-nasjonale forretningsenheter er kjennetegnet ved en kombinasjon av nasjonalt operativt ansvar (herunder HMS) og tverr-nasjonalt samarbeid, erfaringsutveksling og utvikling av ny kunnskap. Det operative ansvaret nasjonalt ligger i en nasjonal enhet.

Med ett unntak er driftsorganisasjonene knyttet til den enkelte lisens samlokalisert med det nasjonale administrative hovedkontoret. Operativ beslutningsmyndighet og ansvar er lagt til den nasjonale enheten. På denne måten representerer den nye organisasjonsformen ingen endring.

De viktigste endringene som følger av tverr-nasjonal organisering er i hovedsak knyttet til utnyttelse av funksjonell kompetanse og samarbeid i nye organisasjonsformer. De innebærer videre at kjernepersonell rapporterer funksjonelt på tvers av landegrenser i en regional sammenheng, slik at selskapene kan utnytte ressursene mer fleksibelt i en region. Kjernepersonell gis større autonomi i sine roller for å kunne understøtte de ulike organisasjonsenhetene med nødvendig kompetanse.

Ledelsesfunksjonene i landenhetene har et ansvar både nasjonalt og internasjonalt. Regionale hovedansvar for ulike funksjoner kan i ligge både i og utenfor Norge.

Regelverksforståelse
I rapporten blir flere aktuelle og potensielle utfordringer knyttet til tverr-nasjonal organisering av virksomheten diskutert. Samtidig slås det i rapporten fast at internasjonale selskaper som opererer på norsk sokkel framstår generelt sett som profesjonelle i ivaretakelse av lokale regelverkskrav i sin tilnærming til regionalisering.

Alle selskapene som deltok i tilsynet er klare med hensyn til sitt ansvar i forhold til norsk HMS-regelverk og spillereglene i norsk arbeidsliv. Tilsynet avdekket ikke spesifikke uklarheter i forhold hvordan det norske HMS-regelverket blir ivaretatt. Hovedinntrykket er at relevante forhold i denne forbindelse er kommunisert og forstått.

Selskapene la imidlertid ulik vekt på forskjellige sider ved tverrnasjonal organisering og relasjoner mellom globalt, regionalt og nasjonalt organisasjonsnivå. Det var også betydelige forskjeller i presentasjon, dokumentasjon, arbeidsmetodikk og oppfølging.

Kontaktpersoner i Petroleumstilsynet: