Gå til hovedinnhold

Trepartssamarbeid: Anerkjent annerledeshet

Trepartssamarbeid er ikke bare nedfelt i rammeverket for norsk petroleumsvirksomhet - det er en forutsetning for utvikling innen helse, miljø og sikkerhet. Derfor blir Norge sett på som annerledeslandet.


Partssamarbeid, bedriftsdemokrati og deltakelse har i moderne tid stått sterkt i norsk arbeidsliv. For olje- og gassindustrien er trepartsmodellen i dag helt grunnleggende.

Sikkerhetsforum og Regelverksforum er sentrale arenaer der myndighetene møter arbeidsgivere og arbeidstakere for gjensidig informasjon, debatt og strategiutvikling i saker som angår helse, miljø og sikkerhet (HMS).

- Ute i verden oppfattes vi ofte som et annerledesland på grunn av den tette samhandlingen mellom partene, sier Ptildirektør Mage Ognedal.

- Ikke sjelden har jeg måttet understreke at samarbeid og medvirkning ikke bare er nedfelt i lov- og regelverk, men at det i Norge er en premiss for alt HMS-arbeid. Og ikke minst; at vi tror på det.

- Trepartsmodellen synes å være av interesse internasjonalt, også i land der man ikke har kultur for denne typen samhandling, sier Ognedal.

Fra begynnelse til slutt
Kravet til arbeidstakermedvirkning gjelder for alle faser av petroleumsvirksomheten, i alle saker som gjelder arbeidsmiljø og sikkerhet. Dette skal sikre at arbeidstakernes samlede kunnskap og erfaring blir benyttet.

Demokratiske rettigheter som medvirkning og innflytelse på egen arbeidssituasjon, er også sentrale forutsetninger for å sikre eierskap og ansvar.

- Når vi snakker om alle faser, mener vi arbeidstakermedvirkning både i prosjektutvikling, i organisatoriske og teknologiske endringsprosesser, i drift, ombygging, modifikasjoner og ved fjerning, påpeker Ognedal.

Forplikter også
Regelverket peker også på arbeidstakernes generelle plikt til medvirkning ved utforming, gjennomføring og oppfølging av det systematiske HMS-arbeidet i virksomheten.

Medvirkningsansvaret i forbindelse med utviklingen av styringssystemer er helt sentralt i petroleumsvirksomheten. Et styringssystem sier noe om hvordan en bedrift styrer aktiviteter og prosesser som krever tid, penger og andre ressurser.

 Verneombudene og medlemmene av arbeidsmiljøutvalgene har et særlig ansvar i sånne sammenhenger.

- I slike prosesser er det avgjørende at de som bidrar har kunnskap - både om virksomheten generelt og om området, prosessen eller prosjektet et styringssystem gjelder for, sier Ognedal.

Eieren organiserer
Partene bidrar med kunnskap og erfaring i mange prosjekter og prosesser tilknyttet stortingsmeldinger og utvikling av HMSregelverket i næringen.

Temaer som risikonivå, storulykker og ulike perspektiver på samspillet mellom mennesker, teknologi og organisasjon behandles i Sikkerhetsforum, der Ognedal sitter som leder. I Sikkerhetsforum er alle store sammenslutninger på arbeidsgiver-og arbeidstakersiden med – fra operatører og entreprenører, både på land og sokkel.

Den parten eller sammenslutningen som eier et problem, plikter å organisere og gjennomføre arbeid tilknyttet saken, mens de andre partene medvirker aktivt i prosessen.

Krever respekt
- Slike prosesser bidrar til å redusere konfliktnivået og eierskapet til resultatene øker. Men reell medvirkning får vi først når læringen fra prosessene implementeres på den enkelte arbeidsplass, understreker Ognedal.

- Jeg er også opptatt av at alle samhandlingspartene har gjensidig respekt og forståelse for hverandres kompetanse og roller.

- Regjering og storting har ambisjoner om at norsk petroleumsvirksomhet skal være en foregangsnæring innen HMS og være verdensledende på området. Dette forutsetter blant annet at selskapsledelsen, hos alle typer aktører, må ivareta kravet til arbeidstakermedvirkning.

- Selvsagt har også myndighetene en rolle å spille i dette.

Ptil vil fortsatt legge forholdene best mulig til rette for medvirkning, slik at vi kan utnytte den samlede, unike kompetansen denne næringen besitter, sier Ognedal.

Av Angela Ebbesen