Gå til hovedinnhold

Tilsynsprosjekt - rettighetshavernes plikter i henhold til HMS-regelverket

Rettighetshaverne skal i henhold til regelverket legge forholdene til rette for at operatørene skal kunne ivareta sitt ansvar for å drive forsvarlig og effektivt på området helse, miljø og sikkerhet (HMS). Våren 2002 opprettet Oljedirektoratet et tilsynsprosjekt for å følge opp at rettighetshavere ivaretar sitt ansvar for HMS i de ulike utvinningstillatelser.


Alle rettighetshavere har plikt til å benytte seg av sin styringsrett som rettighetshaver og aktivt engasjere seg i det viktige arbeidet for å få til en positiv utvikling når det gjelder sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på den norske sokkelen.

Rettighetshaver skal

  • legge til rette for og påse at operatør oppfyller sine plikter, jf petroleumsloven § 10-6 og rammeforskriften § 5
  • ivareta egne plikter etter enkeltbestemmelser i regelverket, jf rammeforskriften Kap III, og §§ 20 og 22
  • ha styringssystem innen HMS området, jf rammeforskriften § 13
  • ha egen kompetanse og kapasitet.

Rettighetshaverne har tradisjonelt ikke vært berørt av myndighetenes tilsynsaktiviteter i særlig grad. Rettighetshaverne i en utvinningstillatelse er imidlertid ansvarlige for langsiktig planlegging og tildeling av midler i utvinningstillatelsen og derigjennom legger de klare føringer for innsatsen innenfor HMS.

Oljedirektoratet (OD), nå Petroleumstilsynet (Ptil), har informert om at man i større grad vil følge opp at rettighetshavere ivaretar sitt ansvar for HMS i de ulike utvinningstillatelser, både enkeltvis og som gruppe.

Som et ledd i denne oppfølgingen, opprettet OD et tilsynsprosjekt våren 2002. Målsettingen var å utvikle og gjennomføre tilsynsoppgaver rettet mot en eller flere rettighetshavere, der rettighetshaverne er pliktsubjekter i forhold til regelverkskravene.

Det er gjennomført tre tilsynsaktiviteter. Disse har vært rettet mot etablerte utvinningstillatelser. Hovedfokus i tilsynet var hvordan rettighetshaverne enkeltvis og rettighetshavergruppen ivaretar sine plikter.

Resultater fra våre tre tilsynsaktiviteter vil bli lagt ut på vår hjemmeside.

Oljedirektoratet (OD), nå Petroleumstilsynet (Ptil), har informert om at man i større grad vil følge opp at rettighetshavere ivaretar sitt ansvar for HMS i de ulike utvinningstillatelser, både enkeltvis og som gruppe.

Som et ledd i denne oppfølgingen, opprettet OD et tilsynsprosjekt våren 2002. Målsettingen var å utvikle og gjennomføre tilsynsoppgaver rettet mot en eller flere rettighetshavere, der rettighetshaverne er pliktsubjekter i forhold til regelverkskravene.

Det er gjennomført tre tilsynsaktiviteter. Disse har vært rettet mot etablerte utvinningstillatelser. Hovedfokus i tilsynet var hvordan rettighetshaverne enkeltvis og rettighetshavergruppen ivaretar sine plikter.

Resultater fra våre tre tilsynsaktiviteter vil bli lagt ut på vår hjemmeside.