Gå til hovedinnhold

Tilsynsoppgaver: Pulsen slår i Ptil

Ptil er trygt plassert ved et skogholt i Stavanger. Men hjerterytmen fra landets enorme olje- og gassindustri er lett målbar bak veggene i statsbygget.


Les mer:

Norsk petroleumsvirksomhet ruller og går døgnet rundt, året rundt. Under Ptils tilsynsparaply finner vi i teorien alle operatører, entreprenører og redere i virksomheten. Og tilsynsansvaret følger et offshorefelt eller et landanlegg fra design og planlegging, via byggefasen, gjennom hele levetiden og fram til nedstenging og fjerning.

Tørre tall viser at Ptil fører tilsyn med cirka 75 faste innretninger (plattformer) i Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. I tillegg kommer cirka 300 undervannsanlegg og over 40 borerigger/flyttbare innretninger som er kvalifiserte for oppdrag på norsk sokkel.

Ptil har også tilsynsansvar for de åtte landbaserte petroleumsanleggene fra Melkøya i nord til Slagentangen i sørøst - og for omtrent 14 000 kilometer rørledninger som transporterer olje og gass til Storbritannia, fastlands-Europa og mellom innretningene på norsk sokkel.

Ptil er samtidig arbeidstilsyn for cirka 25 000 mennesker som arbeider offshore - og skal føre tilsyn med mellom 50 og 60 oljeselskaper som er kvalifisert som operatører. Til lista hører også en lang rekke rettighetshavere, store entreprenører og redere (riggeiere) tilknyttet petroleumsvirksomheten. Til sammen omkring 120 selskaper.

Smart og effektivt

Hvordan kan Ptil, med sine totalt 160 medarbeidere, følge opp en industri av et slikt format og omfang?

Først og fremst handler det om å jobbe smart og bruke ressursene på en best mulig måte. Dette betyr i praksis å konsentrere seg om de overordnete linjene og selskapenes styringssystemer. I Norge er regelverket i hovedsak utformet med funksjonskrav. Det fastslår hvilket sikkerhetsnivå som skal oppnås, men selskapene står nokså fritt til å velge hvordan de skal møte regelverket og operere innenfor kravene som stilles der.

I Ptil er en rekke systemer, rutiner, databaser, rapporter, kontaktpunkter og personer en del av det imaginære EKG-apparatet som er tilkoblet norsk petroleumsvirksomhet fra lokalene i Stavanger.

Først og fremst føres det tilsyn. Begrepet, slik det brukes i petroleumsvirksomheten, er krevende å forstå og forklare. I korte trekk kan vi imidlertid si at Ptils tilsyn omfatter mye mer enn et besøk offshore eller på et landanlegg. Tilsyn er helheten i kontakten mellom etaten og tilsynsobjektene, og består blant annet av revisjoner, granskinger, behandling av søknader om SUT (samsvarsuttalelser) og samtykker. Ptil driver i hovedsak et forebyggende tilsyn.

Fag og tilsyn

Fagdelen av Ptil består av cirka 20 små og spesialiserte fagfelt fordelt på seks hovedfagområder. Faget er medarbeidernes ”hjem”. I fag gjøres de faglige, overordnete vurderingene og analysene.

Tilsynsdelen av Ptil består av tilsynslag. Disse er satt sammen av relevante fagpersoner for samlet å vurdere selskapene (rettighetshavere og andre aktører) og deres virksomhet. Alle operatørene er samlet i tre ulike tilsynslag i Ptil. Det største laget følger bare opp offshore-virksomheten til Statoil, som er den sterkt dominerende aktøren i Norge. To andre operatørlag følger opp de mellomstore og mindre operatørselskapene.

Ansvaret for entreprenørene er også lagt til et lag, det samme er oppfølgingen av riggene og rederne (de flyttbare). De åtte landanleggene følges opp for seg, også i et tilsynslag. Det er disse lagene som styrer Ptils bruk av formelle virkemidler (se avsnitt lenger nede).

Området Rammesetting og Jus består i dag av ti medarbeidere. I tillegg til regelverksarbeid og bistand ved saksbehandling følger området opp avtaleverket, EU/EØS-forhold, nasjonal og internasjonal standardisering samt spesielle prosjekter, herunder bistand til Arbeidsdepartementet.

 


Møter og verifikasjon

Den største delen av den praktiske tilsynsvirksomheten handler om dialog mellom Ptil og næringen – det å etterspørre planer, analyser, dokumentasjoner, informasjon etc.

En formell, varslet tilsynsaktivitet begynner normalt i god tid før selve tilsynsteamet drar ut i felten – ved møter med det aktuelle selskapet. Der er både relevant ledelse og arbeidstakerne representert. En tilsynsaktivitet er som regel varslet cirka én måned i forkant. I forbindelse med besøk offshore eller på landanlegg avholdes egne møter med vernetjenesten for å sikre at arbeidstakernes synspunkter kommer fram. Tilsynsaktivitetene oppsummeres i egne rapporter. Disse publiseres på Ptils nettsted.

I tillegg til definerte tilsynsoppgaver kommer faglige, tversgående initiativer rettet mot en samlet næring for å påvirke til positiv utvikling innenfor et bestemt fagområde.

Mange følere

Men hvor henter Ptil all informasjonen om situasjonen i næringen fra – og hvordan? Hele bildet kan ikke beskrives i en kort artikkel, men noen av de viktigste følerne er:

Varsel om uønskede hendelser
Såkalte uønskede hendelser er rapporteringspliktige til Ptil. Det er klart definert i regelverket hva som skal meldes og varsles til tilsynet. Dette resulterer i at Ptil årlig mottar rundt 800-900 varsel, registrert på et eget skjema.

Beredskapsvakter
Ptil har en beredskapstelefon som er bemannet året rundt, døgnet rundt. Varslede hendelser blir først mottatt og registrert av beredskapsvakten, som også gjør de første vurderingene av alvorlighet og krav til eventuelle umiddelbare tiltak. Om nødvendig vil vakten etablere Ptils beredskapssentral for å følge en alvorlig, pågående situasjon ved hjelp av Ptils beredskapsorganisasjon. Denne kan etableres på kort varsel, døgnet rundt.

Tilpasset oppfølging
Alle uønskede hendelser som er varslet, fordeles til en saksbehandler. Han eller hun tar saken videre, kategoriserer alvorlighet (som kan avvike fra operatørens valgte kategori) og velger tilpasset oppfølging overfor operatør/selskap. Svært alvorlige hendelser kan resultere i at Ptil velger å iverksette en gransking eller annen spesielt tett oppfølging av hendelsen. Mindre alvorlige hendelser får en oppfølging tilpasset sakens karakter.

RNNP
RNNP (Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet) er et viktig verktøy for overvåking av industrien. RNNP måler utviklingen i risikonivå i petroleumsvirksomhet til havs og på land. Basis for rapporten er en stor mengde data som meldes inn til myndighetene fra selskapene ved hvert årsskifte, og som deretter kvalitetssikres av Ptil. Ved hjelp av RNNP-rapportene, som utgis rundt 20. april hvert år, kan man være sikker på å ha et realistisk bilde av utviklingen i risikonivå fra år til år. Industrien, arbeidstakerne og myndighetene er enige om at RNNP-målingen gir et korrekt bilde av tilstanden.

Varslere
Varslere bidrar til å forme og komplettere bildet av sikkerhetssituasjonen. Tilsynet mottar varsel fra ansatte i virksomheten som melder fra om dårlig sikkerhet eller kritikkverdige forhold på sin arbeidsplass. Slike varsel følges tett opp, etter etablerte og lovpålagte rutiner. Anonymitet og vern av varsleren ivaretas.

DDRS
Borerapportering via DDRS (Daily drilling report system) er et verktøy som hjelper myndighetene med informasjon om den daglige boreaktiviteten. Selskapene har siden 1984 vært pålagt å rapportere alle boringer på norsk sokkel til myndighetene via denne databasen. Ved avlesning av data fra DDRS kan Ptil hente ut essensiell informasjon om hver boring som pågår. På den måten kan Ptil, om nødvendig, forsikre seg om at uønskede brønnhendelser faktisk er rapportert, og man kan verifisere forløpet i hendelsen ved hjelp av utskrifter fra systemet.

Formelle virkemidler

Ptils formelle virkemidler (reaksjonsmuligheter) inneholder tiltak som spenner fra dialog til pålegg, nedstenging av innretninger/felt, dagbøter og utestenging fra virksomheten. Tilsynet bruker nødvendige virkemidler for å sikre at aktiviteten foregår i tråd med kravene i regelverket.

Mange trekker paralleller mellom Ptil og politiet. Det er viktig å huske at målet med tilsyn ikke er ”avsløringer” eller straff. Ptil skal legge premisser for og følge opp at petroleumsvirksomheten drives forsvarlig og at industrien jobber med forebygging og kontinuerlig forbedring av sikkerhetsnivået. Straffeloven er politiets anliggende.

Ptils tilsynsvirksomhet forutsetter en ansvarlig industri som ivaretar sine plikter og opererer i tråd med regelverket. Systemet er basert på tillit. Selskapene i norsk petroleumsvirksomhet har selvstendig ansvar for å drive sikkert. Myndighetene fører tilsyn med at så skjer.

Denne artikkelen er hentet fra publikasjonen "Sikkerhet - status og signaler 2010-2011".

Inger Anda, Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt;
E-post: inger.anda@ptil.no | 970 54 064