Gå til hovedinnhold

Tilsynsoppgave: Storulykkesrisiko

... ledelsens vurdering av risikoen i virksomheten
... ledelsesmessige betingelser for sikker virksomhet


19.10.2006

Tilsynsoppgaven er en videreføring av tidligere oppgave rettet mot aktørs vurdering av sikkerheten i egen virksomhet.

Gjennom det siste 1 ½ år har Ptil gjennom tilsynsoppgaven prøvd ut effekten av et selskaps (aktørs) vurdering av ledelsens og leders bidrag til å drive virksomheten på en sikker måte, og hvilke refleksjoner på selskapsnivå som ligger til grunn for slik vurdering - rettet mot storulykkesrisiko.

Første trinn i tilsynsoppgaven er gjennomført overfor Shell, Gassco og COPSAS, og oppgaven er nå også igangsatt overfor Statoil

Spørsmålet

Ptil utarbeidet forsiktig et spørsmål (se til høyre) rettet inn mot hva det betinger av ledelse og ledere å drive virksomheten på en sikker måte. Dette spørsmålet ble presentert sammen med noen presise krav til hvordan dette skulle anvendes i selskapet, og rettet mot utfordringer i en lærende organisasjon.

Vi forutsatte at selskapet selv ville vedkjenne seg eierskap til et slikt spørsmål etter hvert som anvendelsen av spørsmålet skred frem.

Avgrenset til det du i ditt arbeid har kommunisert med referanse til risiko eller fare for storulykker:

- Hva er det viktigste du bidrar med for å forstå eller påvirke risiko knyttet til storulykke ut fra hva du observerer, stiller spørsmål ved, anbefaler, beslutter, iverksetter eller følger opp på annen måte? Spesifiser de sider ved bidragene som er viktige med hensyn til det å lære. Eksemplifiser ut fra valgt tidsvindu.
Dette spørsmålet reiser et tilleggsspørsmål: - Hva mener du effekten av disse bidragene er i forhold til det å forstå og å påvirke risiko for storulykke?

Oppgave til aktør
Aktørs oppgave besto i å administrere spørsmålet, vurdere resultatet og presentere resultatet for Ptil. Det var opp til aktør å gjennomføre oppgaven på en slik måte og i et slikt omfang at det tilførte aktør størst mulig verdi.

Oppgaven er bygget opp som et første trinn i å få bekreftet at en vedvarende og ansvarliggjørende refleksjon finner sted hos den enkelte leder, ledere imellom og på selskapsnivå mht hva som bidrar til å drive virksomhet på en sikker måte - og slik stimulere til refleksjon og derav læring.

Gjennomføring
Tilsynsoppgaven er igangsatt overfor Shell, Gassco og COPSAS, som hver og en tok eierskap til sin del av oppgaven.

Resultatvurdering
Hvert av selskapene har presentert sin vurdering med utgangspunkt i svarene fra de ledere som ble utpekt innenfor oppgaven. Av presentasjonene fremgikk det at selskapene:

  • valgte å koble oppgaven til andre internt planlagte tiltak, og valgte en mer omfattende fremgangsmåte enn den som møter minimumskravene
  • brukte spørsmålet på en måte som hver og en mente ville være mest tjenelig ut fra sin vurdering av situasjonen der og da
  • gjennomførte en rekke aktiviteter som krever refleksjon og diskusjon rundt risikobegrepet blant beslutningstakerne som har innflytelse på risiko for storulykke
  • identifiserte konkrete forbedringstiltak for å redusere risiko for storulykke og igangsatte tiltak

Alle krav som stilles i oppgaven til anvendelsen av spørsmålet har blitt ivaretatt, enten direkte eller ved at hensikten er blitt ivaretatt på annen likeverdig måte gjennom den prosess som oppgaven har omfattet.

Selskapene har, i forskjellig grad og på ulike måter, valgt å videreutvikle spørsmålet ut fra oppgavens relevans i forhold til pågående arbeid i selskapet og hva som for selskapet står på spill.

Spørsmålet oppgaven reiser er blitt knyttet opp til interne systemer og rutiner. Oppgaven er blitt koblet til andre pågående, planlagte eller påtenkte tiltak, med tilpassninger mellom oppgaven og slike tiltak. Alle tre selskapene utnyttet den fleksibilitet som fra Ptil var lagt inn i oppgaven med nettopp med dette for øye.

Alle de tre selskapenes resultater har synliggjort at ledelsens og lederes analyse av oppgaven, på ulik måte i det enkelte selskap, har bidratt til refleksjon om hva det betinger av ledelse og ledere å drive virksomheten på en sikker måte.

Vi arbeider videre gjennom tilsynsoppgaven med det som vil kunne synliggjøre at en slik ansvarliggjørende refleksjon opprettholder seg selv over tid, på et forsvarlig ambisjonsnivå. Dette gjør vi på en slik måte at synliggjøring skal kreve minst mulig særskilte tiltak av hensyn til tilsynsmyndighetenes innsyn.

Videreføring
Tilsynsoppgaven er nå også videreført overfor Statoil. Spørsmålet rettet mot ledelse og ledere i Statoil er rettet inn mot selskapets læring fra hendelser, og hva slik læring betinger av ledelse og ledere.