Gå til hovedinnhold

Tilsyn - uønskede hendelser på Kollsnes

Petroleumstilsynet (Ptil) gjennomførte 29.-30.3.2004 tilsyn på Kollsnes knyttet til sikkerhet og arbeidsmiljø ved bygge- og anleggsarbeid på Troll oppgraderingsprosjekt (TOP).


Bakgrunn for tilsynet

Det har den siste tiden skjedd flere hendelser med personskader i tilknytting til pågående utvidelsesprosjekter på Kollsnes. Anlegget har i lengre tid hatt en høy hendelsesfrekvens.

Se også: Ptil gransker alvorlige hendelser på landanlegg.

Det formelle grunnlaget for tilsynsaktiviteten er lov om arbeidervern og arbeidsmiljø, midlertidig forskrift om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer samt underliggende forskrifter på arbeidsmiljøområdet.


Formål med tilsynet

Vårt mål for tilsynet har vært å følge opp at Gassco som operatør og Statoil som Technical Service Provider (TSP) har analysert og identifisert årsakene til enkelthendelser og hendelsesmønster og utnyttet dette til målrettet innsats for å redusere sannsynligheten for uønskede hendelser.

Resultat av tilsynet

Det er vår vurdering at Statoil har definert rammebetingelsene for TOP på en måte som ikke er forenlig med et høyt HMS-nivå.

Selskapet har vært for passiv i forhold til å endre rammebetingelsene når frekvensen for uønskede hendelser ble uakseptabel.

Kontraktsform og -innhold må derfor skape bedre vilkår for reell oppfyllelse av påseplikten.

Statoil har selv påvist dette problemområdet og iversatt tiltak.

Mye av fokus og oppmerksomhet for å unngå personskader har vært rettet mot det utførende leddet i kontraktskjeden ved bruk av inspeksjoner, påbud og kontroll med bruk av verneutstyr og lignende.

Det har vært reaksjoner blant arbeidstakerne på at de føler seg overvåket og detaljstyrt. Det kan synes som om kontraktstrategien og organiseringen i dette prosjektet gjør det vanskelig å arbeide med og sette fokus på de bakenforliggende og mer grunnleggende årsaker til at uønskede hendelser oppstår.

Både Gassco og Statoil hevder at kommunikasjon er en av de viktigste HMS-utfordringene i TOP. Organisering og tilrettelegging av arbeidet sikrer ikke i tilstrekkelig grad entydig kommunikasjon mellom alle som er involvert i planlegging og utførelse av arbeid.

Statoils system for registrering og oppfølging av arbeidstid er ikke fullstendig dekkende for å følge opp alle aspekter ved arbeidstidsreglene for de som jobber i TOP.

Kvaliteten på riggearbeid er ikke i henhold til vanlig industripraksis. En opprigging av løfteutstyr er å anse som en midlertidig løfteinnretning når hensikten er å løfte en last, med eller uten horisontal forflyttning.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Inger Anda,
Pressekontakt
Tlf. 970 54 064