Gå til hovedinnhold

Tilsyn: SUT-verifikasjon på Leiv Eiriksson

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 13.-15.11.2007 tilsyn på innretningen Leiv Eiriksson på verftet i Las Palmas, Grand Canaria. Tilsynet var rettet mot forhold innen områdene arbeidsmiljø, beredskap, marine systemer, boring og brønn, kraner, løfteutstyr og vedlikehold.


Tilsyn med styring av arbeidsmiljøforhold ble gjennomført i form av møter ved Ocean Rig AS (OR) sine lokaler på Forus den 9.11 og 26.11.2007. Tilsynet knyttet til arbeidsmiljø omfattet ikke verifikasjoner om bord på innretningen.

Leiv Eiriksson

Leiv Eiriksson

Bakgrunn for tilsynet
Tilsynet var knyttet til ORs søknad om (SUT) for den flyttbare boreinnretningen Leiv Eiriksson.

Innretningen skal brukes av Norske Shell, og det planlegges å benytte innretningen på to brønner på norsk kontinentalsokkel. Etter verftsoppholdet i Las Palmas skal innretningen til irsk- og engelsk kontinentalsokkel for brønnoppdrag, deretter går innretningen til norsk kontinentalsokkel i mai/juni 2008.

Leiv Eiriksson lå under tilsynet ved verft i Las Palmas for nødvendig vedlikehold og oppgraderinger.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å verifisere at styringsmessige og tekniske forhold innen arbeidsmiljø, beredskap, marine konstruksjoner, løfteoperasjoner, vedlikeholdsstyring og boring på Leiv Eiriksson er i samsvar med myndighetskrav.

Resultat fra tilsynet
Under tilsynet pågikk det ombygging, oppgradering og nødvendige vedlikeholdsaktiviteter på innretningen, etter flere år med boreoperasjoner på utenlandsk sokkel.

Vi identifiserte en rekke nye avvik og forbedringspunkter innen alle verifiserte fagområder. Vår verifikasjon er basert på stikkprøver, og det ble avdekket totalt 41 avvik og 26 forhold med potensial for forbedring. SUT-søker har ikke tidligere informert myndighetene om disse avvikene, eller søkt om unntak.

Vi registrerte at en stor del av mannskapet hadde vært kort tid om bord og hadde derfor begrenset kjennskap til innretning, systemer og utstyr. Dette gjaldt både eksisterende og nytt utstyr. I tillegg til dette registrerte vi utestående og mangelfull opplæring blant mannskapet.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss