Gå til hovedinnhold

Tilsyn - styring av HMS i Norske Shell

Oljedirektoratet, fra 1.1.2004 Petroleumstilsynet, har i tiden februar 2003 til februar 2004 gjennomført et tilsyn med styringen av Helse, miljø og sikkerhet (HMS) i Norske Shell E&P.


Bakgrunn for tilsynet

Shell har et velutviklet og avansert styringssystem, men Oljedirektoratet/Petroleumstilsynet har gjennom sitt tilsyn mot selskapet likevel avdekket svakheter i forhold til krav i HMS-regelverket.

Shell har de siste årene også hatt flere alvorlige hendelser på Draugen og tilknyttede satelittfelter som indikerer mangelfull styring av virksomheten på HMS-området.

Shells endringsprosess, Draugen - Shaping up for the future, har som mål å redusere driftskostnadene, primært ved å overføre arbeidsoppgaver og personell til landorganisasjonen.

Denne prosessen har etter hvert blitt samordnet med omorganiseringen av Shell i Europa "Shell E&P Europe", hvor målet er å skape synergieffekter av en felles ressursbase og enhetlig bruk av beste praksis.

Det er vår vurdering at endringsprosessene er av et slikt omfang at de kan medføre en svekkelse av HMS-nivået hvis de ikke gjennomføres på en forsvarlig måte.

Oppfølging av endringsprosesser og arbeidstakermedvirkning var for øvrig sentrale punkter i Oljedirektoratets overordnede prioriteringer for 2003.

Hensikten med dette var å følge opp at endringsprosesser i næringen planlegges, gjennomføres og følges opp etter kravene i regelverket og at endringene fører til at HMS-nivået ivaretas og videreutvikles.

Formål med tilsynet

Formålet med tilsynet har vært å gi en helhetlig og bred vurdering av Shells HMS-styring blant annet ved å vurdere om styring av endringsprosessene i selskapet er planlagt, gjennomført og fulgt opp, og å trekke linjer tilbake til tidligere gjennomførte tilsyn og vurdere oppnådd forbedring.

Herunder har vi fulgt opp hvordan Shells endringsprosesser planlegges, gjennomføres og følges opp i forhold til kravene til endringsprosesser i regelverket.

Resultat av tilsynet

Det er vårt hovedinntrykk at Shell i stor grad har etablert og etterlever et HMS-styringssystem som er i samsvar med regelverkets krav.

Selskapet har gjennom integritetsprosjektet gjennomført et omfattende arbeid for å kartlegge svakheter i teknisk tilstand, arbeidsprosesser og styringssystem mv og har identifisert og delvis gjennomført en rekke tiltak som kan redusere risiko på Draugen.

Denne prosessen har imidlertid tatt lang tid og det har i perioder vært vanskelig å overskue status for aktivitetene og HMS-konsekvensene av en vedvarende prosess med et svært stort omfang.

Vi viser i denne sammenhengen også til andre tilsyn hvor elementer av integritetsprosjektet har blitt vurdert.

Når det gjelder omorganiseringsprosessene som har vært gjennomført i Shell det siste året, har vi funnet noen avvik og forbedringspotensial knyttet til mangelfull styring:

  • Ikke fastsatt måleindikatorer for endringsprosessen

  • Svakheter i beslutningsgrunnlag og beslutningskriterier for nedbemanning av Draugen. Uklarhet om forutsetninger for bemanningsreduksjon er oppfylt før endring iverksettes

  • Konsekvensvurderinger dekker elementer av endringsprosessene, men ikke helheten

  • Arbeidstakermedvirkning i tilknytting til gjennomføring av konsekvensvurderinger er ikke tilstrekkelig

  • Uklarhet om roller og ansvar, konsekvenser av nye cross-border funksjoner ikke tilstrekkelig klarlagt

Info om vår oppfølging etter tilsyn

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss

Resultat av tilsynet

Det er vårt hovedinntrykk at Shell i stor grad har etablert og etterlever et HMS-styringssystem som er i samsvar med regelverkets krav.

Selskapet har gjennom integritetsprosjektet gjennomført et omfattende arbeid for å kartlegge svakheter i teknisk tilstand, arbeidsprosesser og styringssystem mv og har identifisert og delvis gjennomført en rekke tiltak som kan redusere risiko på Draugen.

Denne prosessen har imidlertid tatt lang tid og det har i perioder vært vanskelig å overskue status for aktivitetene og HMS-konsekvensene av en vedvarende prosess med et svært stort omfang.

Vi viser i denne sammenhengen også til andre tilsyn hvor elementer av integritetsprosjektet har blitt vurdert.

Når det gjelder omorganiseringsprosessene som har vært gjennomført i Shell det siste året, har vi funnet noen avvik og forbedringspotensial knyttet til mangelfull styring:

  • Ikke fastsatt måleindikatorer for endringsprosessen
  • Svakheter i beslutningsgrunnlag og beslutningskriterier for nedbemanning av Draugen. Uklarhet om forutsetninger for bemanningsreduksjon er oppfylt før endring iverksettes
  • Konsekvensvurderinger dekker elementer av endringsprosessene, men ikke helheten
  • Arbeidstakermedvirkning i tilknytting til gjennomføring av konsekvensvurderinger er ikke tilstrekkelig
  • Uklarhet om roller og ansvar, konsekvenser av nye cross-border funksjoner ikke tilstrekkelig klarlagt

Info om vår oppfølging etter tilsyn

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss