Gå til hovedinnhold

Tilsyn - styring av arbeidsmiljøforhold i Hydro

Petroleumstilsynet gjennomførte 18.-19.2.2004 et tilsyn med styring av arbeidsmiljøet i Norsk Hydro Produksjon AS (Hydro). Tilsynet er gjennomført som et generelt tilsyn rettet mot styring av arbeidsmiljø på Hydros innretninger, men spesielt rettet mot arbeidsmiljøoppfølgingen på Brage (bildet) og Oseberg Øst.


Tilsynet la vekt på:

  • Hydros system for oppfølging av arbeidsmiljø offshore
  • Gjennomføring av arbeidsmiljøundersøkelser
  • Oppfølging og tiltak etter arbeidsmiljøundersøkelser
  • Oppfølging av arbeidsbetinget sykdom og redusert arbeidsevne
  • Oppfølging av arbeidsbelastning og restitusjon

Bakgrunn for tilsynet

Oppfølging av arbeidsmiljøet er en viktig del av det forebyggende HMS-arbeidet og er derfor også et sentralt punkt i våre prioriteringer.

Hydro er inne i store endringsprosesser knyttet til modne felt, og dette medfører spesielle arbeidsmiljøutfordringer.

Formål med tilsynet

Målsetningen med tilsynet har vært å få en oversikt over Hydros styringssystem for systematisk oppfølging av arbeidsmiljøet på sokkelen.

Videre har det vært et mål å få en oversikt over arbeidsmiljøutfordringer og status på arbeidsmiljøområdet på Hydros innretninger som et grunnlag for videre oppfølging.

Målet med tilsynet har også vært å verifisere etterlevelse av krav til systematisk oppfølging av arbeidsmiljø i alle faser/ledd av styringssløyfen.

Tilsynet har derfor hatt fokus på styringselementer fremfor detaljer innenfor de ulike fagområdene.

Resultat av tilsynet

Vi har gjennom tilsynet fått inntrykk av at Hydro har et styringssystem som legger til rette for en god, systematisk oppfølging av arbeidsmiljøet på innretningene.

Funnene i tilsynet viser likevel at oppfølging etter arbeidsmiljøkartlegginger og dokumentasjonen av dette er mangelfull.

Vi har gjennom tilsynsaktiviteten fått et godt inntrykk av støtteapparatets innsats i arbeidsmiljøarbeidet. Helse og arbeidsmiljø (H&A) får svært positiv tilbakemelding fra linjen og offshoresykepleierne.

Offshoresykepleierne berømmes også for god innsats fra samtlige vi intervjuet.

H&A har arbeidet aktivt for forbedring av sine oppfølgingsverktøy innen risikovurdering av støy, kjemisk helserisiko og ergonomi, samt selektiv helsekontroll.

Ansvaret for oppfølgingen er tillagt linjen, og lederne som ble intervjuet ga inntrykk av et engasjement og godt eierskap til arbeidsmiljøutfordringene.

Funnene fra tilsynet viser likevel at en del arbeidsmiljøforhold ikke var tilstrekkelig fulgt opp.

Vi har gjennom tilsynet registret ett avvik knyttet til mangelfull gjennomføring og oppfølging av arbeidsmiljøtiltak.

I tillegg er det under tilsynet registrert forbedringspotensial innen følgende områder:

  • Tilrettelegging av verneombudenes arbeid

  • Oppfølging av arbeidsbetinget sykdom

  • Gjennomføring av risikovurderinger knyttet til arbeidsmiljøforhold

  • Vurdering av arbeidsmiljø ved bruk av oljebasert boreslam

  • Risikostyring relatert til isocyanat-holdige produkter

Info om vår oppfølging etter tilsyn

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss