Gå til hovedinnhold

Tilsyn - styring av 3. parts utstyr og selskap på Mærsk Giant

Oljedirektoratet (OD) gjennomførte i perioden 20.-23. oktober 2003 en tilsynsaktivitet rettet mot styring av 3. parts utstyr og selskap på Mærsk Giant (bilde). Tilsynsaktiviteten ble gjennomført ved møter med landorganisasjonen i ConocoPhillips A/S og Maersk Contractors Norge A/S (Maersk) samt verifikasjoner ombord på innretningen.


Bakgrunn for tilsynet

OD deltar i North Sea Offshore Authorities Forum (NSOAF) hvor det mot flyttbare boreinnretninger ble besluttet at hvert land (Norge, Danmark, Storbritannia, Tyskland og Nederland) i 2003 skulle gjennomføre en tilsynsoppgave med tittel "Styring av krav relatert til 3. parts utstyr, oppfølging og opplæring". OD valgte Maersk og Saipem som aktører for denne tilsynsaktiviteten.

">Les mer om NSOAF (engelsk)

Oppgaven mot Maersk ble gjennomført mot styring av 3. parts utstyr og selskap på Mærsk Giant. Aktiviteten berører både boreentreprenør og operatør og ble derfor gjennomført ved møter med de respektive driftsenhetene i ConocoPhillips og Maersk på land samt ved intervju/samtaler med personell og verifikasjoner ombord på innretningen.

Formål med tilsynet

I NSOAF sammenheng gjennomfører alle land sine respektive aktiviteter basert på nasjonale regelverksregimer. Dette innebærer at denne aktiviteten er gjennomført på basis av ODs HMS-regelverk. Viktige forhold å følge opp har vært følgende:

- Vurdere selskapenes styringssystem relatert til håndtering av 3. part med spesiell fokus på beskrivelse og etterlevelse av roller og ansvar for de forskjellige aktørene.

- Verifisere at testing, operasjon og vedlikehold av 3. parts utstyr er ivaretatt.

- Verifisere at kravene til opplæring og trening for 3. parts personell er ivaretatt

I tillegg til å følge opp at selskapene følger kravene i regelverket vil et av formålene med oppgaven også være å bruke resultatene for å øke forståelsen og praktiseringen av de ulike regelverk over landegrensene i Nordsjøbassenget. En samlerapport med erfaringer og anbefalinger fra NSOAF vil bli gjort tilgjengelig etter avslutning av de nasjonale revisjonene.

Resultat av tilsynet

Etter OD's vurdering har alle aktører (ConocoPhillips, Maersk og 3. parts selskap) på plass et styringssystem som ivaretar de fleste forholdene relatert til styring av 3. parts utstyr og selskap.

ConocoPhillips sitt system for håndtering av 3. parts utstyr og selskap er tilpasset utstyr som sendes fra base til egne innretninger og ikke til boreinnretninger som Mærsk Giant hvor boreentreprenørens styringssystem er gjort gjeldende. Det registreres at selskapets system for kontroll av utstyret ved mottak på base ikke er beskrevet i styringssystemet og at de beskrevne utsjekkene som foretas i liten grad fremgår av dokumentasjonen som ble gjennomgått på innretningen.

Roller og ansvar for håndtering av 3. parts utstyr på innretningen kan på noen områder forbedres i Maersk sitt styringssystem. Det ble registrert at uklare roller og ansvar medførte manglende etterlevelse av enkelte interne krav. Av områder hvor det fremkom uklarheter kan nevnes avvikshåndtering relatert til 3. parts utstyr, beskrivelse av ansvar til operatørens representant ombord og forhold relatert til inspeksjon og kontroll av vedlikehold av 3. parts utstyr.

Det er leverandør/eiers ansvar å sørge for at vedlikehold og testing av 3. parts utstyr er ivaretatt i henhold til forskriftene. ConocoPhillips og Maersk sin rolle og ansvar for oppfølging i denne forbindelse bør forbedres.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss