Gå til hovedinnhold

Tilsyn - rørledningene til Ormen Lange og Langeled

I perioden 5.-14. oktober gjennomførte Petroleumstilsynet (Ptil) et tilsyn rettet mot Norsk Hydros (NH) styring og oppfølging av fabrikasjonen av rørledningene til Ormen Lange og Langeled. Vårt hovedinntrykk er at NH har etablert og implementert et tilfredsstillende styringssystem for leveransen av rør til prosjektene.


Bakgrunn for tilsynet

Sentrale prioriteringer for vår HMS-oppfølging er å følge opp at aktørene tilrettelegger for, og opprettholder teknisk og operasjonell integritet på innretninger, og å følge opp aktørenes arbeid med å redusere risiko for storulykker fra hydrokarbonlekkasjer. Videre er det et resultatmål å bidra til å redusere risikonivået i petroleumsvirksomheten til havs.

Tilsynet bygger på gjennomførte fagmøter og tilsyn med prosjektering, materialvalg og fabrikasjon for Ormen Lange- og Langeledprosjektene.

Rørleveransene til Ormen Lange- og Langeledprosjektene har også en omfattende involvering av leverandør og underleverandør. NHs styring av prosjektet og ivaretakelse av påseplikten er på denne bakgrunn krevende.

I forbindelse med Ptils behandling av Plan for Anlegg og Drift (PAD) for Langeled ble det identifisert flere områder for oppfølging i vårt videre arbeid med prosjektet.

For rørledningen ble blant annet kombinasjonen av dimensjon og materialkvalitet vurdert som utfordrende.

Formål med tilsynet

Målet med tilsynet er å følge opp at fabrikasjonen av rørledningene til Ormen Lange- og Langeledprosjektene styres og gjennomføres i henhold til gjeldende regelverk og anerkjente normer, slik at forutsetninger fra design, prosjektering og materialkvalifisering blir ivaretatt under fabrikasjon av rørledningene.

Videre er det en målsetting å følge opp NHs ivaretakelse av påseplikten i forhold til styring av rørleveransene.

Resultat fra tilsynet

Vårt hovedinntrykk er at NH har etablert og implementert et tilfredsstillende styringssystem for leveransen av rør til rørledningene til Ormen Lange- og Langeledprosjektene.

Vi har funnet noen områder med forbedringspotensial, herunder grunnlagsdata for vurdering av hydrogenindusert spenningssprekk (HISC), beskrivelse av organisering, plan for eksterne revisjoner og avviksbehandling av "Inspection and surveillance plan".

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss