Gå til hovedinnhold

Tilsyn på Valhall - teknisk integritet av bærende konstruksjoner

Petroleumstilsynet (Ptil) har ført tilsyn med styring av ivaretakelse av teknisk integritet av bærende konstruksjoner i BP Norge AS (BP). Tilsynsaktiviteten ble rettet mot BPs Valhall-organisasjon.


Tilsynet ble gjennomført med et oppstartsmøte 3.6.2004 og med møte, verifikasjoner og samtaler med personell fra BP 14.6.2004.

Bakgrunn for tilsynet

Tilsynet har bakgrunn i Ptils prioritering for oppfølging av helse, miljø og sikkerhet om å verifisere at aktørene legger til rette for og opprettholder teknisk integritet på innretninger.

Oppfølging av styringsforskriftens krav om risikoreduksjon og barriere etablering er også lagt til grunn i tilsynsaktiviteten.

Tilsynet med teknisk integritet av bærende konstruksjoner på Valhall er en videreføring av tilsyn gjennomført i 2003.

Formål med tilsynet

Målet med tilsynet var å se til at BP har styringssystemer for å redusere risiko for konstruksjonssvikt i aldrende innretninger og at BP har kvalifiserte løsninger for håndtering av teknisk integritet i bærende konstruksjoner slik at intensjonen i gjeldende regelverk er ivaretatt.

Det var også et mål i tilsynet å se til at krav om kvalitetssikring, med bakgrunn i prosedyrer og HMS-regelverkets bestemmelser, etterleves.

Resultat fra tilsynet

BP er i gang med et arbeid for å forbedre sin prosess for ivaretakelse av teknisk integritet av bærende konstruksjoner.

I tilsynet ble det gjort observasjoner av forhold med potensial for forbedringer.

BP bør vurdere å gjennomføre en intern kvalitetskontroll for å sikre at rutinene som brukes i forbindelse med ivaretakelse av konstruksjoner er tilfredsstillende.

Petroleumstilsynet oversendte rapporten til BP Norge AS 2.7.2004.

Info om vår oppfølging etter tilsyn

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss