Gå til hovedinnhold

Tilsyn på Tjeldbergodden - oppfølging av storulykkesforskriften

I perioden 23.-24. november førte vi tilsyn med Statoil på Tjeldbergodden (TBO, bildet) for å vurdere om virksomheten på TBO drives i henhold til regelverket og anerkjente standarder. Tilsynet var begrenset til storulykkesrisiko med hovedvekt på oppfølging av tiltakene i forbindelse med oppdateringen av risikoanalysen, forebyggende vedlikehold og interne HMS-revisjoner.


Bakgrunn for tilsynet

Petroleumstilsynet (Ptil) skal legge premisser for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå innen helse, miljø, sikkerhet og beredskap, og gjennom dette også bidra til å skape størst mulige verdier for samfunnet. Ptil skal videre bidra til å redusere risikonivået i petroleums-virksomheten ved å følge opp at aktørene tilrettelegger for teknisk og operasjonell integritet i virksomheten.

Dette tilsynet er basert på storulykkesforskriften hvis formål er å forebygge storulykker der farlige kjemikalier inngår, samt begrense de følger storulykker kan få for mennesker, miljø og materielle verdier.

Formål med tilsynet

Målet med tilsynet var å få verifisert at virksomheten har tilfredsstillende styring på forhold relatert til tilstandskontroll og vedlikehold, samt at de tiltak som fremkom i den oppdaterte risikoanalysen for anlegget på TBO blir ivaretatt.

Resultat fra tilsynet

Hovedinntrykket etter tilsynet er at Statoil synes å ha tilfredsstillende styring og kontroll på forebyggende vedlikehold. Det ble ikke avdekket forhold som fører til varsel om pålegg.

Ptil anbefalte imidlertid enkelte presiseringer og korrigeringer i noen av prosedyrene for vedlikehold.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss