Gå til hovedinnhold

Tilsyn på Tjeldbergodden

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) førte tilsyn på Tjeldbergodden i perioden 16.-18.6.2009. Formålet med tilsynet var å vurdere om virksomheten på Tjeldbergodden drives i henhold til regelverk og anerkjente standarder. Vi identifiserte ingen avvik fra regelverkskrav.


Tjeldbergodden (source: Statoil)

Tjeldbergodden (kilde: StatoilHydro)

Bakgrunn for tilsynet
Tilsynet ble ført med grunnlag i forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvenser av storulykke i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften), midlertidig forskrift av 19.12.2003 om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer (midlertidig forskrift) og forskrift om systematisk helse-, miljø, og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften).

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å verifisere samsvar med gjeldende regelverk på følgende områder:

  • Teknisk og operasjonell sikkerhet
  • Læring av alvorlige internasjonale hendelser
  • Beredskap.

Resultat av tilsynet
Det generelle inntrykket etter tilsynet er bra. Vi gjorde ikke observasjoner i kategorien avvik under tilsynet.

Vi identifiserte, som et forbedringspunkt, at innsatspersonell ikke blir gitt spesiell opplæring i håndtering av hendelser med flytende oksygen (LOX).

Vi registrerer at hendelser internt i StatoilHydro blir vurdert og diskutert, læringspunkter blir identifisert og tiltak iverksatt. Denne læringsprosessen blir langt på vei gjennomført som egen aktivitet på Tjeldbergodden uten spesiell tilrettelegging fra noe sentralt hold i konsernet.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |