Gå til hovedinnhold

Tilsyn på Stureterminalen i desember 2008

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) førte i tiden 16.-17.12.2008 tilsyn med StatoilHydro på Stureterminalen. Vi identifiserte ingen avvik fra gjeldende regelverkskrav.


Tilsynet var rettet mot styring, oppfølging av teknisk og operasjonell tilstand og hvordan levetid for utstyr og komponenter bestemmes og ivaretas.

Stureterminalen (kilde: StatoilHydro)

Stureterminalen (kilde: StatoilHydro)

Bakgrunn for tilsynet
Ptil skal legge premisser for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå for helse, miljø og sikkerhet slik at risikoen for storulykker, uønskede hendelser og arbeidsrelaterte skader og sykdommer reduseres.

Oppfølgingen skal være systemorientert og risikobasert og komme i tillegg til næringens egen oppfølging.

Tilsynet ble ført med grunnlag i midlertidig forskrift om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer (midlertidig forskrift), som har henvisning til storulykkeforskriften.

Aktiviteten er også knyttet til Ptils hovedprioriteringer for 2008 når det gjelder storulykkesrisiko og forebygging av skader på ytre miljø.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å se til at styring og oppfølging av teknisk og operasjonell tilstand i anlegget blir ivaretatt.

Det ble spesielt sett på system for styring av vedlikehold og inspeksjon, system for avviks- og unntaksbehandling, system for håndtering av aldrende utstyr og komponenter samt verifisering i SAP og i anlegg.

Resultat av tilsynet
De gitte presentasjoner og intervjuer med sentrale medarbeidere i organisasjonen og stikkprøver ved omvisning i anlegget ga klare indikasjoner på at arbeidet med å opprettholde et forsvarlig HMS-nivå og godt vedlikehold prioriteres ved Stureterminalen.

Det ble ikke funnet avvik fra gjeldende regelverkskrav for de temaer som var dekket av tilsynsaktiviteten.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |