Gå til hovedinnhold

Tilsyn på Statfjord B - krav i forskrifter om elektro og teknisk sikkerhet

I perioden 3.-5. november 2003 førte Oljedirektoratet tilsyn hos Statoil ASA innen fagområdene elektro og teknisk sikkerhet. Tilsynet ble gjennomført som en offshore verifikasjon på Statfjord B. I tillegg til samtaler med relevant personell ble det gjennomført tester av sikkerhetssystemer og verifikasjoner ute i anlegget.


Bakgrunn for tilsynet

Sentrale prioriteringer for ODs HMS-oppfølging er å se til at aktørene tilrettelegger for og opprettholder teknisk integritet på innretningene. OD skal følge opp aktørenes egne evalueringer av teknisk tilstand og vedlikeholdet av denne. Denne oppfølgingen skal koordineres med direktoratets egne verifikasjoner på innretningene.

Formål med tilsynet

Målet med tilsynet er å verifisere at Statoil følger opp Statfjord B innretningen i henhold til gjeldene regelverk og anerkjente normer innenfor fagområdene elektro og teknisk sikkerhet.

Resultat av tilsynet

Tilsynsaktiviteten påviste flere avvik fra regelverket. Ingen av disse er så alvorlige at de enkeltvis eller etter en samlet vurdering gir grunnlag for pålegg. Rapporten inneholder i tillegg punkter hvor det er potensial for forbedringer.

Det ble funnet flere eksempler på at dokumentasjon/tegninger ikke var oppdatert i henhold til endringer i anlegget. Verifikasjonen ute i anlegget påviste tilfeller av mangelfull elektroinstallasjon og vedlikehold.

Stikkprøver avdekket svakheter ved Statoils oppfølging av midlertidig utstyr tilkoblet det elektriske anlegget om bord.

I tilsynet ble det utført en test av dekningsgraden for nødlys på livbåtdekk. Lysstyrken var tilstrekkelig i forhold til anbefalte normer, men det ble observert en høy feilrate for nødlysarmaturene.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss