Gå til hovedinnhold

Tilsyn på Slagentangen - Essos etterleving av storulykkesforskriften

Vi førte 21.10.2005 tilsyn med Esso, Slagentangen, rettet mot selskapets etterleving av storulykkesrisiko. Hensikten med tilsynet var å vurdere om virksomheten på Slagentangen drives i henhold til regelverkskrav. Tilsynet viste ingen avvik fra krav i regelverket og ga et positivt inntrykk av landanleggets sikkerhetskultur.


Temaene i tilsynet var blant annet:

  • Risikokartlegging og oppfølging av denne.
  • Informasjon til allmennheten.
  • Opplæring og vedlikehold av kompetanse.
  • Systematisk overvåking og gjennomgang.
  • Forebyggende vedlikehold.
  • Beredskap.
  • Øvelser.

Slagentangen

Slagentangen (Kilde: Esso Norge)

Raffineriet på Slagentangen (bildet) i Vestfold ligger ved Oslofjorden. Raffineriet omformer råolje til drivstoffer for sjø-, land- og lufttransport samt oppvarmingsprodukter.

Bakgrunn for tilsynet

Tilsynet er initiert gjennom EUs "Seveso-direktiv" som også setter forvaltningskrav til årlige "Storulykketilsyn".

Lenke: Om storulykkesforskriften og Seveso-direktiv (NSOs nettsted)

Tilsynet er koordinert med Statens forurensningstilsyn (SFT) således at SFT og Petroleumstilsynet (Ptil) samordnet sine dokumentasjonsbehov under tilsynsaktiviteten.

Selve tilsynet ble også avviklet slik at intervjuene av de Esso-ansatte kunne samkjøres under Ptils og SFTs tilsyn.

Formål med tilsynet

Hensikten med tilsynet var å vurdere om selskapet etterlever kravene i storulykkesforskriften på Slagentangen. Forskriften har som formål å forebygge storulykker der farlige kjemikalier inngår, samt begrense de konsekvenser storulykker kan få for mennesker, miljø og materielle verdier, og gjennom dette sikre høy grad av beskyttelse på en enhetlig og effektiv måte.

Resultat fra tilsynet

Tilsynet viste ingen avvik fra krav i regelverket og ga et positivt inntrykk av landanleggets sikkerhetskultur; dette betyr for eksempel akseptabel dokumentasjon av HMS-karakter og den praktiske oppfølging av etablerte rutiner.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss