Gå til hovedinnhold

Tilsyn på Safe Scandinavia

11.5.2004 gjennomførte vi en verifikasjon av fysisk/tekniske arbeidsmiljøforhold om bord på flotellet Safe Scandinavia, mens innretningen lå til kai (Hanøytangen) for oppgradering.


Foto: Prosafe

Safe Scandinavia

Bakgrunn for tilsynet

20.4.2004 søkte Statoil ASA om samtykke til bruk av Safe Scandinavia som flotell på Sleipner. Denne tilsynsaktiviteten er ett ledd i vår saksbehandling av søknaden.

Formål med tilsynet

Hensikten med aktiviteten var å verifisere om utvalgte fysisk/tekniske arbeidsmiljøforhold på Safe Scandinavia er i samsvar med regelverkets bestemmelser.

Resultat av tilsynet

Det er vårt inntrykk at Safe Scandinavia i all hovedsak vil tilby personell som skal delta i Sleipner modifikasjonsarbeidet gode bo-, restitusjons- og innkvarteringsforhold.

For forpleiningspersonellet og det maritime personellet om bord ble det satt fokus på enkelte arbeidsmiljømessige forhold med rom for ytterligere forbedringer.

Dette gjelder særlig ergonomiske forhold relatert til PC/kontorarbeidsplasser, tilrettelegging for enkel rengjøring av toaletter i skifterom og atkomst til krankabinene for dekkskranene om bord.

Videre er det i flere områder målt belysningsverdier under regelverkets krav og støy over regelverkets foreskrevne grenseverdier.

Verken Statoil eller Prosafe kunne under vårt opphold bekrefte at disse forholdene var blitt utbedret slik at det ikke lenger eksisterte avvik fra regelverket.

Det er ikke blitt søkt unntak for støy og belysningsforhold.

Det kunne ikke fremlegges rapporter som viste at alle områder på innretningen var gjort til gjenstand for aktuelle arbeidsmiljøkartlegginger iht. regelverkets krav, jf styringsforskriften § 17.

Det kunne ikke fremlegges oversikt over støy for alle områder, eksempelvis verksteder, maskinrom, kraner, lagerområder, kontorer og støyeksponeringsdata som viste hva forpleinings- og maritimt personell på innretningen ble utsatt for i løpet av et 12 timers skift.

Etter vårt syn er det behov for større oppmerksomhet for å redusere støy i områder på innretningen, jf blant annet bysse og oppvaskområdet.

Tiltak for å heve bevisstheten omkring opphold i støyområder og praktiske tiltak for å redusere oppholdstid i områder med helseskadelig støynivåer (eks hoved-maskinområder) bør videre iverksettes.

Det etterlyses bedre dokumentasjon for å dokumentere ivaretakelse av regelverkets krav til arbeidsmiljøforhold.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss