Gå til hovedinnhold

Tilsyn på Norne - helikopterdekk og beredskap

Petroleumstilsynet (Ptil) i samarbeid med Luftfartstilsynet (Ltil), førte i tiden 28.-30.11.2005 tilsyn på Statoils innretning Norne FPSO. Tilsynet var rettet mot helikopterdekket og beredskap. Vi fikk et positivt inntrykk av arbeidsmiljøet og samarbeidet mellom vernetjenesten og ledelsen om bord, men har funnet avvik vedrørende alarmreaksjonsmønster under generell alarm og tilgjengelighet av brannhindrende tepper.


Norneinnretningen (Kilde: Simon Møkster Shipping)Tilsynet på Norne ble innledet med oppstartsmøte etter at tilsynslaget var ankommet på Norneinnretningen (bildet). Det ble gjennomført intervjuer med ledere, fagpersonell og vernetjenesten om bord, og intervjuene ble gjennomført både i fellesskap med begge tilsynsorganene til stede, og enkeltvis med henholdsvis Ptil og Ltil.

Bakgrunn for tilsynet

Bakgrunnen for tilsynet er at Ptil med faglig bistand fra Ltil, har laget en felles plan for flere tilsynsaktiviteter for 2005, med hovedfokus på helikopterdekk og beredskap.

Tilsynsaktiviteten ble gjennomført med bakgrunn i styringsforskriften §§ 11, 20, 21 og 22, innretningsforskriften § 71 om helikopterdekk, jf forskrift om kontinentalsokkelflyging - ervervsmessig luftfart til og fra helikopterdekk på faste og flyttbare innretninger til havs, BSL D 5-1, og aktivitetsforskriftens kap. XI-I generelle krav til beredskap § 68 om håndtering av fare- og ulykkessituasjoner.

Formål med tilsynet

Formålet med tilsynet var å verifisere at Statoils styringssystem ivaretar beredskapen ombord generelt og spesielt i tilknytning til driften av helikopterdekket, på en forsvarlig måte. Tilsynsmyndighetene vil også bidra til å forebygge luftfartsuhell som kan tilbakeføres til egenskaper ved helikopterdekket eller driften av dette.

Det ble under tilsynet forsøkt verifisert at helikopterdekket på Norne møter kravene i regelverket når det gjelder belastning i forhold til benyttet luftfartøy, plassering, utførelse, størrelse, hindringer, generelle krav, visuelle hjelpemidler, operativ utrustning, brann- og redningsberedskap, vedlikehold og operasjon, og operasjons- og beredskapsmanual.

Under gjennomgangen av styringssystemene ble det rettet fokus mot organisasjon, kompetanse, vedlikehold, avviksbehandling og forbedring med utgangspunkt i driften av helikopterdekket og sentrale beredskapstiltak knyttet til helikopterdekket.

Når det gjelder beredskapen på innretningen ble det også fokusert på evakueringsutstyr, evakueringsveier, merking av evakueringsveier, samt beredskapsorganisasjonen og beredskapspersonell med de oppgaver som er knyttet til håndtering av hendelser.

Resultat fra tilsynet

Vi identifiserte ingen forhold på Norne som vil føre til varsel om pålegg.

Resultatet fra tilsynet baseres på gjennomførte intervjuer med medarbeidere om bord, observasjon av beredskapsøvelse og befaring på innretningen.

Før utreise mottok Ptil etter forespørsel relevant styrende dokumentasjon fra Statoil, som i tillegg til offentlig lov- og regelverk og tilsynsetatenes målsetning for tilsynsaktiviteten, ble brukt som bakgrunn for tilsynet.

Vi har påvist avvik vedrørende generell alarm reaksjonsmønster og tilgjengelighet av brannhindrende tepper.

Ptil fikk et positivt inntrykk av arbeidsmiljøet og samarbeidet mellom vernetjenesten og ledelsen om bord.

Videre er andre observasjoner som revisjonslaget gjorde med hensyn til flysikkerhet og beredskap, angitt som forbedringspunkter.

Det ble gjennomført en beredskapsøvelse i tilknytning til helikopterdekket. Revisjonslaget observerte øvelsen både ute på helikopterdekket og inne hos beredskapsledelsen i sentralt kontrollrom.

En befaringsrunde ble gjennomført sammen med plattformledelsen og observatør fra Statoil for en vurdering av beredskapsutstyr, merking av rømningsveier og annen sikkerhetsmerking.

Følgende forhold er i tilsynsrapporten kommentert nærmere som observasjoner:

 • Manglende tepper av brannhindrende materiale.
 • Ikke samsvar mellom reell annonsering på høyttalersystemet og beskrevne rutiner på aksjonsplan og styrende dokumenter i forbindelse med generell alarm.
 • D-verdi (merking av helikopterdekkets størrelse) var ikke sammenfallende i de forskjellige dokumenter.
 • Ikke brannhemmende malingstype for helikopterdekket.
 • Svak lysstyrke på helikopterdekkets kantlys.
 • Slitt merking av brytere for alarmsystemet plassert ved helikopterdekket.
 • Mangelfull skriftlig underretning til plattformsjef vedrørende status på helikopterdekkets utstyr og tjenester.
 • Mangler ved daglige sjekklister for helikopterdekket.
 • Styrende dokument helikopteroperasjoner ikke oppdatert.
 • Mangler ved rutinen for kontroll av utstyr i søk- og redningslagets utstyrskap.
 • Manglende rutine til MOB beredskap, ved arbeid over sjø.
 • Manglende overensstemmelse mellom "Safety Plan" og faktisk utstyr på stedet.
 • Håndslukkeapparat og skumanlegg var ikke kontrollert iht. fastlagt intervall.
 • Mangelfull systematikk i forbindelse med oppdaterte eller nye styrende dokumenter.
 • Uklarhet om hvorvidt livbåter til Norne er i stand til å bli tatt om bord på områdeberedskapsfartøyet "Stril Poseidon".
 • Usikkerhet med hensyn til konsekvenser for innsatspersonell som ikke møter fysiske krav (interne krav).

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss