Gå til hovedinnhold

Tilsyn på Kollsnes - Gasscos etterleving av storulykkesforskriften

I perioden 13.-14.12.2005 førte vi tilsyn med Gassco AS sin etterleving av storulykkesforskriften på Kollsnesanlegget. Vi har ikke funnet avvik fra regelverket på området tilsynet dekket.


Om Kollsnesanlegget

Gass fra Kvitebjørn ilandføres og behandles i NGL-anlegget (Natural Gas Liquid) på Kollsnes i Øygarden kommune i Hordaland (bildet). Anlegget er en del av Gassled.

Kollsnesanlegget (Kilde: Gassco)

Gassen komprimeres på Kollsnes før den sendes til kontinentet.

Gassco er operatør for Gassled. Statoil er teknisk tjenesteyter og står for den daglige driften av anlegget på Kollsnes.

Bakgrunn for tilsynet

Petroleumstilsynet (Ptil) skal legge premisser for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå innen helse, miljø, sikkerhet og beredskap og gjennom dette også bidra til å skape størst mulige verdier for samfunnet.

Ptil skal videre bidra til å redusere risikonivået i petroleumsvirksomheten ved å følge opp at aktørene tilrettelegger for teknisk og operasjonell integritet i virksomheten.

Norske myndigheter er forpliktet til årlig å sjekke at krav i storulykkesforskriften etterleves. Dette tilsynet er basert på storulykkesforskriften hvis formål er å forebygge storulykker der farlige kjemikalier inngår, samt begrense de følger en eventuell storulykke kan få for mennesker, miljø og materielle verdier.

Formål med tilsynet

Målet med tilsynet var å vurdere om virksomheten har tilstrekkelig styring på forhold relatert til storulykkerisiko inkludert opplæring/kompetanse, mekanisk integritet, tekniske forandringer og operasjonelle prosedyrer.

Resultat fra tilsynet

Vi har ikke funnet avvik fra regelverket på området tilsynet dekket.

Vi har fått inntrykk av at det gjøres et tilfredsstillende arbeid for å informere allmennheten om virksomheten på Kollsnes.

Statoil har satt i gang et prosjekt slik at utestående vedlikehold identifiseres pr. disiplin for å bedre oversikten over utestående vedlikehold.

Statoil utarbeider et styrende dokument som beskriver utvikling og vedlikehold av kompetanse. Dette skal gjelde for alle disipliner.

Følgende forbedringspunkter ble påpekt:

  • Rutiner for oppdatering av prosess- og instrumentdiagrammene (P&ID).

  • Kontroll av midlertidig utstyr.

  • Oppfølging av utkoblede sikkerhetsfunksjoner

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss