Gå til hovedinnhold

Tilsyn på Kårstø - storulykke

Tilsyn: Petroleumstilsynet (Ptil) førte i perioden 5.-7.5.2009 storulykketilsyn med Gassco AS på Kårstøanlegget. Vi identifiserte ingen avvik fra regelverkskrav, men noen forbedringspunkter.


Kårstø (source: StatoilHydro)

Kårstøanlegget

Bakgrunn for tilsynet
Tilsynet er ført med grunnlag i forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvenser av storulykke i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften), midlertidig forskrift av 19.12.2003 om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer (midlertidig forskrift) og forskrift om systematisk helse-, miljø, og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften).

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å verifisere samsvar med gjeldende regelverk på områder som påvirker risiko for storulykke. Dette omfattet:

  • Virksomhetens identifiserte risikoscenarioer, inkl. risikovurdering og analyse
  • Forebyggende og konsekvensreduserende tiltak mot storulykker, inkl. beredskap og øvelser
  • Rapportering av og oppfølging av uhell og ulykker
  • Teknisk og operasjonell integritet, inkludert sikkerhetsrelaterte rutiner og vedlikehold.

Resultat av tilsynet
Kårstøanlegget har hatt en positiv utvikling over de siste årene med hensyn til bevissthet og systematisk arbeid for å redusere risiko i forhold til storulykke.

Flere viktige tiltak er gjennomført. Bevissthet og forståelse av bidrag til risiko og kontroll med disse var tydelig blant alle intervjuede. Intervjuene ga inntrykk av systematisk arbeid på tvers i organisasjonen.

Forbedringspunkter:

  • Det er ingen systematikk i verifisering av tiltak som er satt i verk etter hendelser og granskinger.
  • Det er ingen systematisk gjennomgang av de tiltak som er satt i gang for å se om den ønskede effekten er oppnådd. Det er heller ingen systematisk analyse av de hendelser som er registrert i anlegget.
  • Ansvarsforhold i organisasjonen er ikke entydige når det gjelder teknisk og fagansvar.

Mike Theiss, Sjefingeniør;
E-post: michael.theiss@ptil.no |