Gå til hovedinnhold

Tilsyn på Gyda - områdeberedskap

Som en del av en samlet tilsynsaktivitet med områdeberedskapen på norsk sokkel, gjennomførte Petroleumstilsynet (Ptil) i tidsrommet 27.- 29.10.2004 en verifikasjonsaktivitet mot Talisman Energy Norge AS (Talisman) sin innretning Gyda.


Foto: BP

Tilsynet var i hovedsak basert på forskrift om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten (aktivitetsforskriften) kapittel VI-II Kompetanse og kapittel XI Beredskap.

I tillegg ble det fokusert på regelverkskrav relatert til brannbeskyttelse og -deteksjon, ref aktivitetsforskriften kap VI-IV, og forutsetninger for bruk med tilhørende bestemmelser.

Tilsynsaktiviteten var godt tilrettelagt av Talisman, og et godt samarbeidsklima om bord på Gyda innretningen (bildet) bidrog til at gjennomføringen gikk etter planen.

Bakgrunn for tilsynet

Operatørene ConocoPhillips, BP og Talisman samarbeider om områdeberedskap på de sørligste feltene i Nordsjøen.

Tilsynet var en planlagt aktivitet i henhold til Ptils tilsynsplan og tildelingsbrevet fra departementet (ASD).

Ptil skal i henhold til tilsynsplanen og tildelingsbrevet legge premisser for og følge opp at aktørene i virksomheten holder et høyt nivå for helse, miljø og sikkerhet, og gjennom dette bidra til å skape størst mulig verdier for samfunnet.

For å nå dette målet er et av våre prioriterte områdene for tilsyn i 2004 å følge opp at aktørene tilrettelegger for teknisk og operasjonell integritet på innretningene, og følger opp samspillet mellom menneske, teknologi og organisasjon i HMS kritiske systemer og operasjoner.

Det er også lagt vekt på at det var relativt lenge siden det ble gjennomført tilsynsaktiviteter mot Gyda med beredskap som tema.

Formål med tilsynet

Målsettingen med denne tilsynsaktiviteten var å verifisere om Talisman sine styringssystemer ivaretar HMS på en forsvarlig måte, og at operasjonelle, tekniske og organisatoriske forhold innen fagområdet beredskap både relatert til områdeberedskap og for innretningen Gyda var i henhold til myndighetskrav.

Aktiviteten inkluderte også en revisjon av operatørens etterlevelse av vilkår- og verifikasjonsplaner.

Talisman er ny som operatør på norsk kontinentalsokkel, og tilsynet hadde også som formål å opprette en konstruktiv dialog for tilbakemelding, kommunikasjon og erfaringsinnhentning med innretningen og mannskapet om bord.

Resultat fra tilsynet

Tilsynet avdekket ingen alvorlige forhold som medfører varsel om pålegg. Hovedinntrykket fra tilsynet er at det finnes rom for forbedringer av enkelte beredskapsmessige forhold om bord på Gyda, og i forhold som omfatter områdeberedskapen.

Vi har funnet noen forhold med forbedringspotensial som vi ber Talisman om avklaring på:

  • Kvalitetssikring er mangelfull av kontrakt med beredskapsfartøy - kapasiteter og ytelse
  • Erfaringsoverføring er mangelfull mellom operatørselskapene etter områderelaterte beredskapsøvelser
  • Robusthet i beredskapsorganisasjonen - mangelfull oversikt over ekstra beredskapspersonell
  • Utilstrekkelig trening av beredskapsorganisasjon - førstehjelpslag
  • Beredskapsorganisasjonen øver ikke sentrale stedfortrederfunksjoner
  • Livbåter - ansvar og roller må avklares
  • Slitt maling på rømningsveier i deler av uteområdet

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss