Gå til hovedinnhold

Tilsyn på Gullfaks A - utfordringer med langtrekkende brønn

I perioden 24.8.-24.11.2005 har vi ført tilsyn med hvordan Statoil ASA (Statoil) planlegger og gjennomfører operasjoner på ekstremt langtrekkende brønnboring (ERD).


Gullfaks A (Kilde: Statoil)Brønn 34/10-A-32 C T2 på innretningen Gullfaks A (bildet) er planlagt boret til over 10 000 meter.

Tilsynet ble innledet med et oppstarts- og arbeidsmøte med landorganisasjonen 24.8.2005 i Statoils lokaler på Sandsli.

Tilsynet fortsatte på Gullfaks A dagene 21.-24.11.2005, med samtaler med relevant personell, befaring i boreanlegget og verifikasjoner av tekniske systemer og dokumentasjon.

Bakgrunn for tilsynet

Med referanse til resultatmål 2 og 3 i tildelingsbrevet fra Arbeids- og sosialdepartementet, skal Petroleumstilsynet:

 • Bidra til å redusere risikonivået for den samlede petroleumsvirksomheten.

 • Gjennomføre et risikobasert tilsyn mot entreprenører, operatører, rettighetshavere, styrere og eiere.

 • Se til at aktørene tilrettelegger for teknisk og operasjonell integritet på innretningene.

 • Se til at aktørene forebygger hendelser som har stort potensial i forhold til storulykker.

 • Se til at det skapes en god HMS-kultur i industrien.

 • Ansvarliggjøre aktørene med hensyn til erfaringsoverføring.

 •  

Innenfor boring og brønnteknologi er ekstremt langtrekkende brønner et prioritert område for oss i 2005. Det er behov for å kvalifisere ny teknologi og nye metoder opp mot eksisterende regelverk.

Statoil er en av få operatører på norsk sokkel som gjennomfører en slik ekstremt langtrekkende brønnoperasjon fra en kombinert bore- og produksjonsinnretning. Gjennom denne typen operasjoner benytter Statoil seg av erfaringer og en kombinasjon av eksisterende og til dels ny teknologi og metoder som ble belyst i dette tilsynet.

Formål med tilsynet

Vi ønsket å verifisere at Statoil planlegger og utfører denne typen operasjoner i henhold til gjeldende lover og regelverk. Vi ønsket å påse at erfaringsoverføring fra tidligere tilsvarende prosjekt og informasjonsutveksling mellom de ulike aktørene blir ivaretatt.

Fokusområder for denne tilsynsoppgaven på land har vært:

 • Å se til at operatøren ivaretar sikker borepraksis.

 • Å se til at et tilfredsstillende risikonivå ved denne typen ekstrem boreoperasjon ivaretas, samt vurdere sannsynlighet for suksessfull gjennomføring.

 • Planlegging, kompetanse, utstyrets egnethet og funksjonalitet.

 • Kvalifisering av ny teknologi og komponenter.

 • Erfaringsoverføring.

 •  

Fokusområder for tilsynet på innretningen har vært:

 • Utførelse av sikker jobbanalyse (SJA).
 • Planleggingsmøter, skift møter, forberedende møter og sikkerhetsmøter.
 • Anvendelse av risikoanalyse som er utført i forkant av aktiviteten.
 • Oppfølging av hendelser, avviksforhold og tidligere utførte granskinger.
 • Verifikasjon av daglige borerapporter, bruk av prosedyrer og styrende dokumentasjon.
 • Gruppekompetanse til personellet og jobbinnføringsprogram for den enkelte.
 • Oppfølging av erfaringsoverføring og endringslogg.
 • Gjennomgang av vedlikeholdssystemet.
 • Verifikasjon i boreområdene.

Resultat fra tilsynet

Statoil har innhentet nødvendig spisskompetanse og gjennomført et omfattende arbeid i forbindelse med planlegging, avholdte seminar og opplæring av personell. Tilstrekkelig kvalifisering av ny teknologi og utstyrskomponenter har vært avgjørende for gjennomføringen av denne boreoperasjonen fra en fast bore- og produksjonsinnretning.

Introduksjon av nytt nedihulls boreutstyr har vært i henhold til intensjonen og erfaringer fra denne første brønnen vil bli benyttet i planleggingen og gjennomføringen av neste brønn.

På innretningen har vi registrert god bruk av styrende dokumentasjon, oppdaterte prosedyrer, detaljprogram og 24 timers aktivitetsplaner med godkjent status både fra operatør og boreentreprenør. Blant de organisatoriske forhold som ble verifisert var bemanning i boring synliggjort robust med ekstra stillinger under denne aktiviteten. Samarbeidsforhold var godt ivaretatt mellom operatør, boreentreprenør og brønn service selskap.

Vi har under tilsynet funnet mangler med kapasitet og robusthet til et aldrende boreanlegg. Disse forholdene er nærmere beskrevet i tilsynsrapportens kapittel 5 om observasjoner under tilsynet.

Vi har hatt en god dialog med involvert personell og nyttige samtaler med verneombudene (VO) og hovedverneombudet (HVO) på innretningen.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss