Gå til hovedinnhold

Tilsyn på Ekofisk: Eksplosiver og brannfarlige varer

Petroleumstilsynet (Ptil) førte i tidsrommet 26.4.-13.6.2007 tilsyn med ConocoPhillips Scandinavia AS (COPSAS). Tilsynet dekket områdene eksplosiver og brannfarlige varer.


Tilsynet ble gjennomført i samarbeid med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) hos COPSAS med oppstartsmøte med landorganisasjonen 26.4.2007, verifikasjon på Ekofisk i perioden 14.5 - 16.5., og hos eksplosivleverandør 12-13.6.2007.

I forbindelse med tilsynet hadde vi samtaler med relevant personell, gjennomførte en beredskapsøvelse og hadde verifikasjoner i dokumentasjon og anlegg.

I tilsynet ble det lagt vekt på følgende tema:

  • Håndtering av eksplosiver offshore.
  • Risikoanalyser.
  • Kompetanse.
  • Barrierer.

Bakgrunn for tilsynet
Ptil skal legge premisser for og følge opp at aktørene i petroleumsvirksomheten holder et høyt nivå for helse, miljø, sikkerhet, og gjennom dette også bidra til å skape størst mulig verdier for samfunnet.

Ptil skal også bidra til å redusere risikonivået i petroleumsvirksomheten ved å følge opp at aktørene tilrettelegger for teknisk og operasjonell integritet, og følger opp samspillet menneske/teknologi/organisasjon i HMS-kritiske systemer.

Kun små mengder sprengstoff (noen gram) vil i en reaksjon (eksplosjon) frigjøre store mengder energi pr tidsenhet. Industrien har derfor etablert barrierer for at hendelser ikke skal skje.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet var å se til at regelverkets krav ivaretas og likelydende brev sendt til næringen desember 2002 er fulgt opp. Dette inkluderer:

  • Planlegging, analyser av risikoforhold og tilsyn med eksplosiver.
  • Prosedyrer og opplæring av ansvarlig personell offshore.
  • Håndtering av eksplosiver (lasteoperasjoner, boreentreprenør og perforeringskontraktør).
  • Verifikasjon av styresystemet til eksplosivleverandør (Baker) inkludert kvalifisering av utstyr og systemer som benyttes.

Resultat fra tilsynet
COPSAS utfører ofte aktiviteter på Ekofisk som omfatter bruk av eksplosiver, spesielt på 2/4 M innretningen. Det er små mengder eksplosiver for hver jobb og tilvirkning gjøres offshore. Tilvirkning vil normalt gjøres i spesielle verksteder på land før eksplosivene sendes ut offshore. Dersom tilvirkning skal utføres offshore, må det derfor kunne dokumenteres at risikoen er lik eller lavere enn tilsvarende tilvirkning på land.

Resultatet av tilsynet tyder på at det likelydende brevet fra oss sendt til næringen i desember 2002 ikke er benyttet av COPSAS. De registrerte forbedringspunktene hos COPSAS er forhold vi nevnte i dette brevet.

Under tilsynet identifiserte vi avvik (manglende tilrettelegging for enkel og hurtig fjerning av eksplosiver). I tillegg identifiserte vi forhold hvor det er potensial for forbedringer. For eksplosiver er det viktig med effektive barrierer og at ytelsen følges opp, jf styringsforskriften § 2 om barrierer. Vi foreslår blant annet at krav til barrierer beskrives tydeligere i kontrakt med leverandør og at COPSAS sin egen prosedyre forbedres.

Ukjente ord og uttrykk? Se vår .

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss