Gå til hovedinnhold

Tilsyn - oppfølging av hendelser på Kollsnes

7.-8. april 2005 førte vi tilsyn med Gasscos styring med oppfølging av hendelser og den 1.-2. juni med Gasscos "Technical Service Provider" (TSP), Statoils styring med oppfølging av hendelser. Tilsynsaktivitetene var rettet mot hvordan det arbeides for å forhindre hendelser og lære av hendelser.


Til grunn for tilsynsaktiviteten ligger følgende forskrifter:

 • Midlertidig forskrift om sikkerhet og arbeidsmiljø for enkelte petroleumsanlegg på land og tilknyttede rørledningssystemer (midlertidig forskrift).
 • Forskrift om systematisk helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften).
 • Forskrift om tiltak for å avverge og begrense skadevirkningene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften).

Kollsnes (Kilde: Gassco)

Kollsnes (Kilde: Gassco)

Bakgrunn for tilsynet

I løpet av 2004 var det høy aktivitet på Kollsnes i forbindelse med "Troll Oppgraderingsprosjekt 2004" (TOP 2004). Petroleumstilsynet (Ptil) ble i den forbindelse varslet om flere hendelser også med personskader. I løpet av første halvår 2005 har Ptil ikke blitt varslet om hendelser med personskader.

Formål med tilsynet

Formålet med tilsynet var å undersøke hvordan Gassco og TSP Statoil styrer det forebyggende HMS-arbeidet for å unngå hendelser og hvordan det arbeides for å lære av faktiske uønskede hendelser på Kollsnes-anlegget. Videre ville vi ved tilsynsaktiviteten søke å klarlegge ledelsesengasjementet for å forebygge hendelser.

Resultat fra tilsynet

Flere observasjoner tyder på at det arbeides godt med HMS:

 • Samarbeidet Gassco - Statoil ser ut til å fungere bra.
 • Statoil, Kollsnes, har etablert et system hvor grønne hendelser blir gjennomgått og klarert av vernetjenesten.
 • Flere uttrykte respekt for HMS arbeidet til Vetco Aibel .
 • Statoils kollegaprogram oppfattes som positivt i HMS arbeidet.

Det ble identifisert behov for forbedringer:

 • Det ble ikke bekreftet at Statoil hadde innarbeidet en systematisk oppfølging av at gjennomførte tiltak etter hendelser fungerte som tiltenkt.
 • Statoil har forventninger til at HMS arbeidet i "Årets prosjekt" blir klart forbedret i forhold til TOP 05. Det ble ikke klarlagt i detalj hva som gjøres for å sikre forbedringene.
 • Det ble indikert i intervjuer at egne prosedyrer ikke alltid ble fulgt.
 • Systematisk læring fra andre Statoil-anlegg kan forbedres.
 • Det er ikke klart hvordan arbeidstagermedvirkning sikres i forhold som Gassco beslutter.

Kontaktperson i Petroleumstilsynet:
Mike Theiss