Gå til hovedinnhold

Tilsyn - oppfølging av gasslekkasjer på Snorre A

I perioden 6.-16. oktober 2003 gjennomførte Oljedirektoratet tilsynet "Oppfølging av gasslekkasjer på Snorre A" mot Statoil. Tilsynsaktiviteten ble gjennomført over to dager på land og tre dager på innretningen.


 

Snorre A

Snorre A. Bildet er hentet fraStatoils hjemmeside

Bakgrunn for tilsynet

Bakgrunn for gjennomføring av tilsynsaktiviteten er den generelle økningen i antall rapporterte gasslekkasjer på norsk sokkel i tidsperioden 1998-2002.

Antall gasslekkasjer rapportert av Statoil har økt i perioden 1997-2001. I 2003 er Snorrefeltet blant de Statoilopererte feltene som rapporterer flest gasslekkasjer.

Med bakgrunn i utviklingen i innrapporterte hendelser og i rapporten "">Utvikling i risikonivå - norsk sokkel Fase 3 2002", arrangerte ODs ledelse et møte med representanter fra næringen, hvor det ble oppnådd en enighet omkring en målsetting om 50 % reduksjon av gasslekkasjer med lekkasjerate større enn 0,1 kg/s på norsk sokkel i løpet av 2 år.

Formål med tilsynet

Målet med tilsynsaktiviteten er å vurdere Snorre A-organisasjonens daglige oppfølging av gasslekkasjer, inkludert registrering, intern og ekstern rapportering, identifisering av årsaker, etablering, behandling og lukking av tiltak. I tillegg vurderes iverksatte og planlagte aksjoner for forebygging av gasslekkasjer på Snorre A, her nevnes spesielt bruk av analyser.

Resultat av tilsynet

Det er gjennomført og planlagt gjennomført en rekke tiltak som medvirker til bedret fokus og forebygging av hendelser klassifisert som gasslekkasjer på Snorre A. Her nevnes blant andre prosjektet "Robustgjøring Snorre A", oppgradering av brann og gass dekningsgrad i modul P35, P45 og P47, kollegaprogrammet, simulatortrening på land, opplæring i prosess sikkerhet (som følge av erfaringsoverføring fra Statfjord), ventilkurs og personlige gassmålere for operatørene.

Signalene fra ledelsen om bord om at man alltid har tid til å jobbe sikkert er tydelig kommunisert og forstått i organisasjonen.

Tilsynet avdekket ingen avvik.

Det er imidlertid identifisert forbedringsmuligheter ved blant annet prosessen for utarbeidelse av SJA, identifisering av gjentakende hendelser, oppdatering av driftsdokumentasjon og bruk av data og erfaringer relatert til gasslekkasjer i analyser og ved planlegging av arbeid.